2.7.2: Kritéria klasifikace

2.7.2.1 Látky nebo směsi ve formě prášku, granulí nebo pasty (vyjma prášky kovů nebo slitiny kovů – viz bod 2.7.2.2) se klasifikují jako snadno zápalné tuhé látky, je-li doba hoření jednoho či více kol zkoušky prováděné podle zkušební metody popsané v části III pododdíle 33.2.1 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria, kratší než 45 sekund či je-li rychlost hoření vyšší než 2,2 mm/s.
2.7.2.2 Prášky kovů nebo slitiny kovů se klasifikují jako hořlavé tuhé látky, pokud je lze zapálit a reakce se rozšíří na celý vzorek za dobu 10 minut nebo kratší dobu.
2.7.2.3 Hořlavá tuhá látka se zařadí do jedné ze dvou kategorií této třídy pomocí metody N.1 popsané v pododdíle 33.2.1 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria podle tabulky 2.7.1:


Tabulka 2.7.1

Kritéria pro hořlavé tuhé látky

Kategorie

Kritéria

1

Zkouška rychlosti hoření

Látky a směsi jiné než kovové prášky:

a)  navlhčená zóna požár nezastaví a

b)  doba hoření < 45 sekund nebo rychlost hoření >2,2 mm/s

Kovové prášky

Doba hoření ≤ 5 minut

2

Zkouška rychlosti hoření

Látky a směsi jiné než kovové prášky:

a)  navlhčená zóna zastaví požár na dobu nejméně 4 minut a

b)  doba hoření < 45 sekund nebo rychlost hoření >2,2 mm/s

Kovové prášky

Doba hoření > 5 minut a ≤ 10 minut

Poznámka 1:

Zkouška se provádí s látkou nebo směsí v daném fyzikálním stavu. Jestliže má být například pro účely dodávky nebo přepravy táž chemická látka prezentována v jiném fyzikálním stavu, než v jakém byla podrobena zkoušce, a má se o něm za to, že bude mít pravděpodobně podstatně odlišné chování v klasifikační zkoušce, zkouší se tato látka v tomto novém stavu.

Poznámka 2:

Aerosoly se neklasifikují jako hořlavé pevné látky; viz bod 2.3.