1.2.4: EUH066 – „Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže“

Pro látky a směsi, které mohou vyvolávat obavy v důsledku vysoušení, olupování nebo popraskání kůže, ačkoli nesplňují kritéria pro dráždivost pro kůži v oddíle 3.2 přílohy 1 na základě
praktického pozorování nebo
relevantních důkazů týkajících se jejich předvídaných účinků na kůži.