Článek 5: Zjišťování a přezkum dostupných informací o látkách

1.  Výrobci, dovozci a následní uživatelé látky zjišťují důležité dostupné informace, aby mohli určit, zda daná látka představuje fyzikální nebezpečí, nebezpečí pro zdraví nebo nebezpečí pro životní prostředí podle přílohy I, a zejména tyto informace:
a) údaje získané některou z metod uvedených v čl. 8 odst. 3;
b) epidemiologické údaje a zkušenosti týkající se účinků na člověka, jako jsou údaje o pracovní expozici a údaje o náhodných otravách uvedené v příslušných databázích;
c) jiné informace získané v souladu s oddílem 1 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006;
d) nové vědecké poznatky;
e) jiné informace získané v rámci mezinárodně uznávaných chemických programů.
Informace se týkají forem nebo skupenství, v nichž je látka uváděna na trh a v nichž lze důvodně předpokládat, že bude užívána.
2.  Výrobci, dovozci a následní uživatelé přezkoumávají informace uvedené v odstavci 1 s cílem zjistit, zda jsou pro účely hodnocení podle kapitoly 2 přiměřené, spolehlivé a vědecky validované.