Článek 56: Změny směrnice 1999/45/ES

Směrnice 1999/45/ES se mění takto:
1) V čl. 3 odst. 2 první odrážce se slova „v příloze I směrnice 67/548/EHS“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( *2 ).
2) Slova „v příloze I směrnice 67/548/EHS“ se nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“:
a) v čl. 3 odst. 3;
b) v čl. 10 odst. 2 bodech 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 a v bodě 2.4 první odrážce;
c) v příloze II písm. a) a b) a posledním odstavci úvodu;
d) v příloze II části A
bodě 1.1.1 písm. a) a b),
bodě 1.2 písm. a) a b),
bodě 2.1.1 písm. a) a b),
bodě 2.2 písm. a) a b),
bodě 2.3 písm. a) a b),
bodě 3.1.1 písm. a) a b),
bodě 3.3 písm. a) a b),
bodě 3.4 písm. a) a b),
bodě 4.1.1 písm. a) a b),
bodě 4.2.1 písm. a) a b),
bodě 5.1.1 písm. a) a b),
bodě 5.2.1 písm. a) a b),
bodě 5.3.1 písm. a) a b),
bodě 5.4.1 písm. a) a b),
bodě 6.1 písm. a) a b),
bodě 6.2 písm. a) a b),
bodě 7.1 písm. a) a b),
bodě 7.2 písm. a) a b),
bodě 8.1 písm. a) a b),
bodě 8.2 písm. a) a b),
bodě 9.1 písm. a) a b),
bodě 9.2 písm. a) a b),
bodě 9.3 písm. a) a b),
bodě 9.4 písm. a) a b);
e) v příloze II úvodním odstavci části B;
f) v příloze III úvodu písm. a) a b);
g) v příloze III části A oddíle a) „Vodní prostředí“
bodě 1.1 písm. a) a b),
bodě 2.1 písm. a) a b),
bodě 3.1 písm. a) a b),
bodě 4.1 písm. a) a b),
bodě 5.1 písm. a) a b),
bodě 6.1 písm. a) a b);
h) v příloze III části A oddíle b) „Jiné než vodní prostředí“ bodě 1.1 písm. a) a b);
i) v příloze V oddíle A bodech 3 a 4;
j) v příloze V oddíle B bodě 9;
k) v příloze VI části A třetím sloupci tabulky v bodě 2;
l) v příloze VI části B bodě 1 prvním odstavci a prvním sloupci tabulky v bodě 3;
m) v příloze VIII dodatku 1 druhém sloupci tabulky;
n) v příloze VIII dodatku 2 druhém sloupci tabulky.
3) V příloze VI části B bodě 1 odstavci 3 první odrážce a odstavci 5 se slova „v příloze I“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“.
4) V příloze VI části B bodě 4.2 posledním odstavci se slova „z přílohy I směrnice 67/548/EHS (19. přizpůsobení)“ nahrazují slovy „z části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“.