2.3.2: Kritéria klasifikace

2.3.2.1 Aerosoly se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy na základě jejich hořlavých vlastností a spalného tepla. Pro účely klasifikace by se mělo zvážit jejich zařazení do kategorie 1 nebo 2, pokud obsahují více než 1 % (hmotnostní) složek, které jsou klasifikovány jako hořlavé podle kritérií obsažených v této části:
hořlavé plyny (viz oddíl 2.2),
kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 93 °C, k nimž patří hořlavé kapaliny podle oddílu 2.6,
hořlavé tuhé látky (viz oddíl 2.7),

nebo pokud je jejich spalné teplo alespoň 20 kJ/g.

POZNÁMKA 1: Hořlavé složky nezahrnují samozápalné nebo samozahřívající se látky či směsi ani látky nebo směsi reagující s vodou, jelikož tyto složky se nikdy nepoužívají jako obsah aerosolů.

POZNÁMKA 2: Aerosoly nepatří dodatečně do působnosti oddílů 2.2 (hořlavé plyny), 2.5 (plyny pod tlakem), 2.6 (hořlavé kapaliny) nebo 2.7 (hořlavé tuhé látky). V závislosti na svém obsahu však mohou aerosoly spadat do působnosti jiných tříd nebezpečnosti, a to rovněž pokud jde o prvky označení.

2.3.2.2 Aerosol se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy na základě svých složek, chemického spalného tepla a popřípadě výsledků zkoušky hořlavosti pěny (pro pěnové aerosoly) a zkoušky na vzdálenost vznícení a zkoušky na vznícení v uzavřeném prostoru (pro rozprašované aerosoly) v souladu s obrázky 2.3.1 a) až 2.3.1 c) této přílohy a s částí III pododdíly 31.4, 31.5 a 31.6 UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria. Aerosoly, jež nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie 1 nebo kategorie 2, jsou zařazeny do kategorie 3.

Poznámka

Aerosoly, které obsahují více než 1 % hořlavých složek nebo jejichž spalné teplo činí nejméně 20 kJ/g a které nejsou podrobeny postupům klasifikace hořlavosti uvedeným v tomto bodě, jsou klasifikovány jako aerosoly, kategorie 1.

Obrázek 2.3.1 a)
Aerosoly image

Obrázek 2.3.1 b)
Rozprašované aerosoly image

Obrázek 2.3.1 c)
Pěnové aerosoly image