2.4: Směsi obsahující isokyanáty

Není-li toto upozornění uvedeno na štítku na obalu, musí být směsi obsahující isokyanáty (například monomery, oligomery, prepolymery atd. nebo jejich směsi) opatřeny touto standardní větou:
EUH204 – „Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.“