5.1.3: Kritéria klasifikace pro směsi

5.1.3.1

Směsi se klasifikují jako nebezpečné pro ozonovou vrstvu (kategorie 1) na základě individuálních koncentrací jedné nebo více látek v nich obsažených, které jsou rovněž klasifikovány jako nebezpečné pro ozonovou vrstvu (kategorie 1), v souladu s tabulkou 5.1.Tabulka 5.1

Obecné koncentrační limity látek (ve směsi) klasifikovaných jako nebezpečné pro ozonovou vrstvu (kategorie 1), které vedou ke klasifikaci směsi jako nebezpečné pro ozonovou vrstvu (kategorie 1)

Klasifikace látky

Klasifikace směsi

Nebezpečná pro ozonovou vrstvu (kategorie 1)

C ≥ 0,1 %