Článek 17: Obecná pravidla

1.  Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje tyto prvky:
a) jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele nebo dodavatelů;
b) jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení;
c) identifikátory výrobku, jak jsou uvedeny v článku 18;
d) popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti v souladu s článkem 19;
e) popřípadě signální slova v souladu s článkem 20;
f) popřípadě standardní věty o nebezpečnosti v souladu s článkem 21;
g) popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení v souladu s článkem 22;
h) popřípadě část pro doplňující informace v souladu s článkem 25.
2.  Nestanoví-li dotčený členský stát nebo členské státy jinak, uvádějí se informace na štítku v úředním jazyce nebo jazycích členského státu či členských států, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh.
Dodavatelé mohou používat na svých štítcích více jazyků, než požadují členské státy, za předpokladu, že jsou ve všech použitých jazycích uvedeny stejné údaje.