1.2.5: EUH070 – „Toxický při styku s očima“

Pro látky nebo směsi, pokud zkouška na podráždění očí vedla u zkušebních zvířat k zjevným příznakům systémové toxicity nebo zvýšené úmrtnosti, které lze přičíst absorpci látky nebo směsi sliznicemi očí. Tato standardní věta se rovněž použije, pokud u člověka existují důkazy o systémové toxicitě po styku s očima.
Tato standardní věta se použije rovněž v případě, že látka nebo směs obsahuje jinou látku označenou pro tento účinek, pokud koncentrace této látky činí nejméně 0,1 %, není-li v části 3 přílohy VI stanoveno jinak.