2.3: Znak: vykřičník


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

►M2  
GHS07 image  ◄

Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4

Oddíl 3.2

Dráždivost pro kůži, kategorie 2

Oddíl 3.3

Podráždění očí, kategorie 2

Oddíl 3.4

►M2  Senzibilizace kůže, kategorie 1, 1 A, 1B ◄

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Podráždění dýchacích cest

Narkotické účinky