2.: ČÁST 2: DOKUMENTACE K HARMONIZOVANÉ KLASIFIKACI A OZNAČOVÁNÍ

V této části jsou stanoveny všeobecné zásady přípravy dokumentace k návrhu a odůvodnění harmonizované klasifikace a označování.
Na metodiku a formát veškeré dokumentace se použijí příslušné části oddílů 1, 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1907/2006.
Pro veškerou dokumentaci se zohlední všechny významné informace z dokumentací k registraci a lze využít i jiné dostupné informace. Pokud jde o standardní věty o nebezpečnosti, které agentuře ještě nebyly předloženy, je nutné do dokumentace rovněž zahrnout podrobný souhrn studie.
Dokumentace k harmonizované klasifikaci a označování obsahuje:

 Návrh

 Součástí návrhu je identifikace příslušné látky nebo látek a návrh na harmonizovanou klasifikaci a označování.

 Odůvodnění navrhované harmonizované klasifikace a označení

 Porovnání dostupných údajů s kritérii uvedenými v částech 2 až 5, při zohlednění obecných zásad uvedených v části 1 přílohy I tohoto nařízení, se vykoná a zaznamená ve formátu podle části B zprávy o chemické bezpečnosti v příloze I nařízení (ES) č. 1907/2006.

 Odůvodnění pro jiné účinky na úrovni Společenství

 Pro jiné účinky, než je karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci a senzibilizace dýchacích cest, se uvede odůvodnění prokazující, že je nutné přijmout opatření na úrovni Společenství. To neplatí pro aktivní látky ve smyslu směrnice 91/414/EHS nebo směrnice 98/8/ES.