3.1.4: Poznámky

3.1.4.1 Prokázání shody s výše uvedenými normami mohou osvědčovat pouze laboratoře, které splňují normu EN ISO/IEC 17025 v platném znění.
3.1.4.2 Zvláštní případy
Je-li zřejmé, že obal je dostatečně bezpečný pro děti, neboť se nemohou dostat k obsahu bez pomoci nástroje, nemusí být zkouška uvedená v oddíle 3.1.2 nebo 3.1.3 provedena.
Ve všech ostatních případech, a pokud existují oprávněné důvody k pochybám o bezpečnosti uzávěru pro dítě, může vnitrostátní orgán požadovat, aby osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh předložila certifikát vydaný laboratoří podle bodu 3.1.4.1 konstatující,
buď že typ uzávěru je takový, že není nezbytné provést zkoušku uvedenou v oddíle 3.1.2 nebo 3.1.3,
nebo že uzávěr byl zkoušen a byl shledán vyhovujícím podle výše uvedených norem.