Článek 39: Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje:
a) na látky podléhající registraci v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006;
b) na látky spadající do oblasti působnosti článku 1, které splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné a jsou uváděny na trh samotné nebo obsažené ve směsi v množství překračujícím koncentrační limity stanovené tímto nařízením nebo případně směrnicí 1999/45/ES, což vede k tomu, že směs je klasifikována jako nebezpečná.