3.1.1: Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi

3.1.1.1 Obal o jakémkoli objemu, který obsahuje látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti klasifikovanou jako akutně toxická kategorie 1 až 3, toxická pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1, toxická pro specifické cílové orgány po opakované expozici kategorie 1 nebo žíravá pro kůži kategorie 1, musí být vybaven uzávěry odolnými proti otevření dětmi.
3.1.1.2 Obal o jakémkoli objemu, který obsahuje látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nebezpečnou při vdechnutí a klasifikovanou podle oddílů 3.10.2 a 3.10.3 přílohy I a označenou podle bodu 3.10.4.1 přílohy I, s výjimkou látek a směsí uváděných na trh ve formě aerosolů nebo v obalu vybaveném pevně připojeným rozprašovačem, musí být vybaven uzávěry odolnými proti otevření dětmi.
3.1.1.3 Pokud látka nebo směs obsahuje alespoň jednu z látek uvedených níže v koncentraci nejméně rovné specifikované maximální individuální koncentraci, které jsou dodávané široké veřejnosti, musí být obal o jakémkoli objemu vybaven uzávěry odolnými proti otevření dětmi.


Číslo

Identifikace látky

Koncentrační limit

Číslo CAS:

Název

Číslo ES:

1

67-56-1

Methanol

200-659-6

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlormethan

200-838-9

≥ 1 %