1.: Převodní tabulka

Použité kódy jsou zavedeny v tabulce 1.1 a oddíle 1.1.2.2 přílohy VI.


Tabulka 1.1

Převod mezi klasifikací podle směrnice 67/548/EHS a tímto nařízením

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS

Fyzikální stav látky, je-li důležitý

Klasifikace podle tohoto nařízení

Poznámka

Třída a kategorie nebezpečnosti

Standardní věta o nebezpečnosti

E; R2

 

Přímý převod není možný.

E; R3

 

Přímý převod není možný.

O; R7

 

Org. Perox. CD

H242

 

Org. Perox. EF

H242

 

O; R8

plyn

Ox. Gas 1

H270

 

O; R8

kapalina, tuhá látka

Přímý převod není možný.

O; R9

kapalina

Ox. Liq. 1

H271

 

O; R9

tuhá látka

Ox. Sol. 1

H271

 

R10

kapalina

Přímý převod není možný.

Správný převod R10 pro kapaliny je

— Flam. Liq. 1, H224, pokud je bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu ≤ 35 °C

— Flam. Liq. 2, H225, pokud je bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu > 35 °C

— Flam. Liq. 3, H226, pokud je bod vzplanutí ≥ 23 °C

F; R11

kapalina

Přímý převod není možný.

Správný převod F; R11 pro kapaliny je

— Flam. Liq. 1, H224, pokud je počáteční bod varu ≤ 35 °C

— Flam. Liq. 2, H224, pokud je počáteční bod varu > 35 °C

F; R11

tuhá látka

Přímý převod není možný.

F+; R12

plyn

Přímý převod není možný.

Správný převod F+; R12 pro plyny je buď Flam. Gas 1, H220, nebo Flam. Gas 2, H221.

F+; R12

kapalina

Flam. Liq. 1

H224

 

F+; R12

kapalina

Self-react. CD

H242

 

Self-react. EF

H242

Self-react. G

neexistuje

F; R15

 

Převod není možný.

F; R17

kapalina

Pyr. Liq. 1

H250

 

F; R17

tuhá látka

Pyr. Sol. 1

H250

 

Xn; R20

plyn

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

páry

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

prach/mlha

Acute Tox. 4

H332

 

Xn; R21

 

Acute Tox. 4

H312

(1)

Xn; R22

 

Acute Tox. 4

H302

(1)

T; R23

plyn

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R23

pára

Acute Tox. 2

H330

 

T; R23

prach/mlha

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R24

 

Acute Tox. 3

H311

(1)

T; R25

 

Acute Tox. 3

H301

(1)

T+; R26

plyn

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R26

pára

Acute Tox. 1

H330

 

T+; R26

prach/mlha

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R27

 

Acute Tox. 1

H310

 

T+; R28

 

Acute Tox. 2

H300

(1)

R33

 

STOT RE 2

H373

(3)

▼M12

C; R34

 

Skin Corr. 1

H314

(2)

C; R35

 

Skin Corr. 1A

H314

 

▼B

Xi; R36

 

Eye Irrit. 2

H319

 

Xi; R37

 

STOT SE 3

H335

 

Xi; R38

 

Skin Irrit. 2

H315

 

T; R39/23

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/24

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/25

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/26

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/27

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/28

 

STOT SE 1

H370

(3)

Xi; R41

 

Eye Dam. 1

H318

 

R42

 

Resp. Sens. 1

H334

 

R43

 

Skin Sens. 1

H317

 

Xn; R48/20

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/21

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/22

 

STOT RE 2

H373

(3)

T; R48/23

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/24

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/25

 

STOT RE 1

H372

(3)

R64

 

Lact.

H362

 

Xn; R65

 

Asp. Tox. 1

H304

 

R67

 

STOT SE 3

H336

 

Xn; R68/20

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/21

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/22

 

STOT SE 2

H371

(3)

Carc. Cat. 1; R45

 

Carc. 1A

H350

 

Carc. Cat. 2; R45

 

Carc. 1B

H350

 

Carc. Cat. 1; R49

 

Carc. 1A

H350i

 

Carc. Cat. 2; R49

 

Carc. 1B

H350i

 

Carc. Cat. 3; R40

 

Carc. 2

H351

 

Muta. Cat. 2; R46

 

Muta. 1B

H340

 

Muta. Cat. 3; R68

 

Muta. 2

H341

 

Repr. Cat. 1; R60

 

Repr. 1A

H360F

(4)

Repr. Cat. 2; R60

 

Repr. 1B

H360F

(4)

Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360D

(4)

Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1B

H360D

(4)

Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 2

H361f

(4)

Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 2

H361d

(4)

Repr. Cat. 1; R60–61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 1; R60

Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. kat. 2; R60–61

 

Repr. 1B

H360FD

 

Repr. Cat. 3; R62–63

 

Repr. 2

H361fd

 

Repr. Cat. 1; R60

Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1A

H360Fd

 

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1B

H360Fd

 

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1A

H360Df

 

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1B

H360Df

 

N; R50

 

Aquatic Acute 1

H400

 

N; R50–53

 

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

 

N; R51-53

 

Aquatic Chronic 2

H411

 

R52-53

 

Aquatic Chronic 3

H412

 

R53

 

Aquatic Chronic 4

H413

 

N; R59

 

Ozone

►M2  H420 ◄

 

Poznámka 1

Pro tyto třídy lze použít doporučenou minimální klasifikaci, jak je definována v oddíle 1.2.1.1 přílohy VI. K dispozici mohou být údaje nebo jiné informace, z nichž vyplývá, že je vhodné překlasifikování do přísnější kategorie.

▼M12

Poznámka 2

Návrat k původním údajům nemusí vést k možnému rozlišení mezi kategoriemi 1B a 1C, jelikož doba expozice byla podle nařízení (ES) č. 440/2008 obvykle do 4 hodin. V těchto případech se přiřadí kategorie 1. Avšak v případě, že údaje jsou odvozeny ze zkoušek dodržujících koncepci postupného zkoušení stanovenou v nařízení (ES) č. 440/2008, uváží se další rozčlenění na kategorii 1B nebo kategorii 1C.

▼B

Poznámka 3

Ke standardní větě o nebezpečnosti lze připojit cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že žádné jiné cesty expozice nevyvolávají nebezpečí.

▼M4

Poznámka 4

Standardní věty o nebezpečnosti H360 a H361 udávají pro účinky na reprodukční schopnost a/nebo vývojové vady obecnou informaci: „Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky/Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky“. Podle kritérií lze obecnou standardní větu o nebezpečnosti nahradit standardní větou o nebezpečnosti, která v souladu s bodem 1.1.2.1.2 přílohy VI uvádí konkrétní obávaný účinek. Není-li uvedeno jiné členění, neexistují pro takový účinek důkazy, prokazatelné údaje nebo údaje vůbec a na takové členění se vztahují povinnosti podle čl. 4 odst. 3.

▼B


Tabulka 1.2

Převod mezi standardními větami označujícími specifickou rizikovost přiřazenými podle směrnice 67/548/EHS a dodatečnými požadavky na označení podle tohoto nařízení

Směrnice 67/548/ES

Toto nařízení

R1

EUH001

▼M4 —————

▼B

R14

EUH014

R18

EUH018

R19

EUH019

R44

EUH044

R29

EUH029

R31

EUH031

R32

EUH032

R66

EUH066

R39-41

EUH070

( ) Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

( ) Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.

( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1).

( 1 ) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.

( *1 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

( *2 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

( *3 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

( 2 ) Metoda výpočtu byla dosud validována pro směsi obsahující až šest těkavých složek. Tyto složky mohou být hořlavé kapaliny jako např. uhlovodíky, ethery, alkoholy, estery (kromě akrylátů) a voda. Není však ještě validována pro směsi obsahující halogenované sírové a/nebo fosforečné sloučeniny a reagující akryláty.

( 3 ) Pokud je vypočítaný bod vzplanutí o méně než 5 °C vyšší než příslušné kritérium klasifikace, nelze použít metodu výpočtu a teplota vzplanutí by měla být určena experimentálně.

( 3 ) Viz UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, pododdíly 28.1, 28.2 a 28.3 a tabulka 28.3.

Viz UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, pododdíly 28.1, 28.2 a 28.3 a tabulka 28.3.

 ◄

( 3 ) Viz UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, pododdíly 28.1, 28.2 a 28.3 a tabulka 28.3.

Viz UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, pododdíly 28.1, 28.2 a 28.3 a tabulka 28.3.

 ◄

( 3 ►M4  Stanoveno pomocí série zkoušek E uvedených v UN RTDG, Příručce pro zkoušky a kritéria, části II. ◄

( 3 ►M2  Pokud směsi obsahují složky bez údajů o akutní toxicitě pro každou cestu expozice, mohou se odhady o akutní toxicitě extrapolovat z dostupných údajů a použít při vhodných způsobech expozice (viz bod 3.1.3.2). Zvláštní právní předpisy však mohou vyžadovat testování pro každou cestu expozice. V takových případech se klasifikace uvedené cesty expozice provede na základě požadavku právního předpisu. ◄

( 4 ) V současnosti nejsou známy a validovány vhodné modely u zvířat pro testování respirační přecitlivělosti. Za určitých podmínek mohou údaje ze studií na zvířatech představovat cenné informace při hodnocení založeném na průkaznosti důkazů.

( 5 ) Mechanismy, kterými látky vyvolávají příznaky astmatu, ještě nejsou plně známy. Z preventivních důvodů se tyto látky považují za senzibilizátory dýchacích cest. Lze-li však na základě důkazů prokázat, že tyto látky vyvolávají symptomy astmatu pouze podrážděním u lidí s bronchiální hyperreaktivitou, neměly by se považovat za senzibilizátory dýchacích cest.

( 5 ) Uznává se, že index páření a index plodnosti může být ovlivněn rovněž samcem.

( 6 ) Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. C 146 A, 15.6.1990.