3.1.1: Definice

3.1.1.1 „Akutní toxicitou“ se rozumějí nepříznivé účinky, k nimž dojde po orální nebo dermální aplikaci jedné dávky látky nebo směsi či vícenásobných dávek podaných během 24 hodin nebo po inhalační expozici po dobu 4 hodin.
3.1.1.2 Třída nebezpečnosti akutní toxicita se člení na
akutní orální toxicitu,
akutní dermální toxicitu,
akutní inhalační toxicitu.