2.5.1: Definice

2.5.1.1 ►M4  „Plyny pod tlakem“ se rozumějí plyny nacházející se v nádobě při tlaku nejméně 200 kPa (manometr) při teplotě 20 °C nebo zkapalněné plyny nebo zkapalněné zchlazené plyny. ◄

Zahrnují stlačené plyny, zkapalněné plyny, rozpuštěné plyny a zchlazené zkapalněné plyny.

2.5.1.2 „Kritickou teplotou“ se rozumí teplota, při jejímž překročení nelze čistý plyn zkapalnit bez ohledu na stupeň stlačení.