2.16.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 2.16.2.


Tabulka 2.16.2

Údaje na štítku pro látky a směsi korozivní pro kovy

Klasifikace

Kategorie 1

Výstražný symbol GHS

image

Signální slovo

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H290: Může být korozivní pro kovy

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P234

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P390

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P406

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

 

Poznámka

Pokud je látka nebo směs klasifikována jako korozívní pro kovy, nikoli však žíravá pro kůži ani pro oči, použijí se ustanovení o označování stanovená v bodě 1.3.6.