1.5.1: Výjimky z článku 31 [(čl. 29 odst. 1)]

1.5.1.1 Použije-li se čl. 29 odst. 1, mohou být prvky označení uvedené v článku 17 poskytnuty některým z těchto způsobů:
a) v rozkládacích štítcích; nebo
b) na přívěsných visačkách; nebo
c) na vnějším obalu.
1.5.1.2 Na štítku každého vnitřního obalu musí být uvedeny alespoň výstražné symboly, identifikátor výrobku uvedený v článku 18 a jméno a telefonní číslo dodavatele látky nebo směsi.