3.9.1: Definice a obecné úvahy

3.9.1.1 „Toxicitou pro cílové orgány (po opakované expozici)“ se rozumí specifická toxicita pro cílové orgány vyplývající z opakované expozice látce nebo směsi. Zahrnuty jsou všechny závažné účinky na zdraví, které mohou poškodit funkci, a to vratné i nevratné, okamžité nebo opožděné. Nezahrnují se však jiné specifické toxické účinky, kterými se výslovně zabývají oddíly 3.1 až 3.8 a oddíl 3.10.
3.9.1.2 Klasifikace pro toxicitu pro cílové orgány (po opakované expozici) identifikuje látku ►M2  nebo směs  ◄ jako toxickou pro specifické cílové orgány, která jako taková může mít nepříznivé účinky na zdraví osob, jež jsou této látce vystaveny.
3.9.1.3 Tyto nepříznivé účinky na zdraví zahrnují u lidí konzistentní a identifikovatelné toxické účinky nebo u pokusných zvířat toxikologicky významné změny, které postihly funkci nebo morfologii tkáně/orgánu nebo vyvolaly závažné změny biochemie nebo hematologie organismu a které jsou relevantní pro lidské zdraví.
3.9.1.4 Při posouzení se berou v úvahu nejen významné změny jednoho orgánu nebo biologického systému, ale celkové změny méně závažné povahy týkající se více orgánů.
3.9.1.5 K toxicitě pro specifické cílové orgány může dojít jakoukoli cestou, která je relevantní pro člověka, tj. v zásadě orálně, dermálně nebo vdechováním.
3.9.1.6 Neletální toxické účinky pozorované po jednorázové expozici se klasifikují podle popisu v oddíle „Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice“ (oddíl 3.8), a jsou proto z tohoto oddílu 3.9 vyloučeny.