3.1.4: Informace o nebezpečnosti

3.1.4.1 Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 3.1.3. ►M2  Aniž je dotčen článek 27, mohou být v souladu s přílohou III použity kombinované standardní věty o nebezpečnosti. ◄


Tabulka 3.1.3

Prvky označení pro akutní toxicitu

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Výstražné symboly GHS

image

image

image

image

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečí

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

— orální

H300: Při požití může způsobit smrt

H300: Při požití může způsobit smrt

H301: Toxický při požití

H302: Zdraví škodlivý při požití

—  dermální

H310: Při styku s kůží může způsobit smrt

H310: Při styku s kůží může způsobit smrt

H311: Toxický při styku s kůží

H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží

—  inhalační

(viz poznámka 1)

H330: Při vdechování může způsobit smrt

H330: Při vdechování může způsobit smrt

H331: Toxický při vdechování

H332: Zdraví škodlivý při vdechování

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence (orální)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce (orální)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování (orální)

P405

P405

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování (orální)

P501

P501

P501

P501

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence (dermální)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce (dermální)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování (dermální)

P405

P405

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování (dermální)

P501

P501

P501

P501

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence (inhalační)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce (inhalační)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování (inhalační)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování (inhalační)

P501

P501

P501

 

Poznámka 1

Kromě klasifikace pro inhalační toxicitu se v případě, že jsou k dispozici údaje, které prokazují, že mechanismem toxicity je žíravost, látka nebo směs označí rovněž jako EUH071 „Způsobuje poleptání dýchacích cest“ – viz pokyny u bodu 3.1.2.3.3. Kromě příslušného výstražného symbolu pro akutní toxicitu lze připojit výstražný symbol označující žíravost (používaný pro poleptání kůže a očí) spolu se standardní větou „způsobuje poleptání dýchacích cest“.

Poznámka 2

Pokud se ve směsi používá složka bez jakýchkoliv použitelných informací v koncentraci 1 % nebo vyšší, označí se směs dodatečnou standardní větou „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé toxicity“ – viz pokyny v bodě 3.1.3.6.2.2.

3.1.4.2 Standardní věty o nebezpečnosti týkající se akutní toxicity rozlišují různá nebezpečí podle cesty expozice. Toto rozlišení by se mělo rovněž promítnout v informacích o klasifikaci akutní toxicity. Pokud je látka nebo směs klasifikována pro více než jednu cestu expozice, všechny příslušné klasifikace by měly být uvedeny v bezpečnostním listu, jak je stanoveno v příloze II nařízení (ES) č. 1907/2006, a na štítku musí být uvedeny příslušné informace o nebezpečnosti, jak stanoví bod 3.1.3.2. Uvádí-li se informace, že „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní toxicity“, jak je stanoveno v bodě 3.1.3.6.2.2, mohou být informace uvedené v bezpečnostním listu rovněž rozlišené podle cesty expozice. Například „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní orální toxicity“ a „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní dermální toxicity“.