Článek 55: Změny směrnice 67/548/EHS

Směrnice 67/548/EHS se mění takto:
1) V čl. 1 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec.
2) Článek 4 se mění takto:
a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Pokud byl do části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( *1 ) pro určitou látku zařazen záznam harmonizované klasifikace a označení, provede se klasifikace dané látky v souladu s uvedeným záznamem a odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro kategorie nebezpečnosti, na něž se vztahuje uvedený záznam.

b) odstavec 4 se zrušuje;
3) Článek 5 se mění takto:
a) v odstavci 1 se zrušuje druhý pododstavec;
b) odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.  Opatření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci se použijí, dokud látka není uvedena v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 pro kategorie nebezpečnosti, na něž se vztahuje uvedený záznam, nebo dokud není postupem podle článku 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 přijato rozhodnutí látku v seznamu neuvádět.“
4) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Povinnost provádět šetření
Výrobci, distributoři a dovozci látek uvedených v EINECS, které však ještě nebyly zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, provádějí šetření, aby zjistili příslušné a dostupné údaje týkající se vlastností takových látek. Na základě těchto informací balí a prozatímně označují nebezpečné látky podle pravidel stanovených v článcích 22 až 25 této směrnice a podle kritérií stanovených v příloze VI této směrnice.“
5) V článku 22 se zrušují odstavce 3 a 4.
6) V článku 23 se odstavec 2 mění takto:
a) v písmenu a) se slova „v příloze I“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“;
b) v písmenu c) se slova „v příloze I“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“;
c) v písmenu d) se slova „v příloze I“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“;
d) v písmenu e) se slova „v příloze I“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“;
e) v písmenu f) se slova „v příloze I“ nahrazují slovy „v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008“.
7) V čl. 24 odst. 4 se zrušuje druhý pododstavec.
8) Článek 28 se zrušuje.
9) V článku 31 se zrušují odstavce 2 a 3.
10) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 32a

Přechodné ustanovení o označování a balení látek
Články 22 až 25 se nepoužijí na látky ode dne 1. prosince 2010.“
11) Příloha I se zrušuje.