2.8.4: Dodatečné úvahy při klasifikaci

2.8.4.1 Vlastnosti samovolně reagujících látek a směsí, které jsou rozhodující pro jejich klasifikaci, se stanoví experimentálně. Klasifikace samovolně reagující látky nebo směsi se provede v souladu se sérií zkoušek A až H popsaných v části II ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria. Postup klasifikace je popsán na obrázku 2.8.1.
2.8.4.2 Postupy klasifikace pro samovolně reagující látky a směsi není nutno použít, pokud
a) v molekule nejsou přítomny žádné chemické skupiny spojené s výbušnými nebo autoreakčními vlastnostmi. Příklady takových skupin jsou uvedeny v tabulkách A6.1 a A6.2 v dodatku 6 k ►M4  UN RTDG ◄ , Příručce pro zkoušky a kritéria; nebo
b) u jednotlivé organické látky nebo homogenní směsi organických látek je odhadovaná teplota SADT u balení o hmotnosti 50 kg vyšší než 75 °C nebo energie exotermického rozkladu je nižší než 300 J/g. Počáteční teplotu a energii rozkladu lze odhadnout pomocí vhodné kalorimetrické metody (viz část II pododdíl 20.3.3.3 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria).

Obrázek 2.8.1

Samovolně reagující látky a směsi

image