2.6: Směsi prodávané široké veřejnosti, které obsahují aktivní chlor

Štítek na obalu směsí obsahujících více než 1 % aktivního chloru musí obsahovat tuto standardní větu:
EUH206 – „Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).“