vysvětlení nadpisů jednotlivých sloupců: Vysvětlení nadpisů jednotlivých sloupců

Látky:

Název odpovídá Mezinárodní identifikaci chemických látek používané pro látky v příloze VI části 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
Kdykoli je to možné, jsou látky uvedeny pod svými názvy IUPAC. Látky uvedené v seznamech EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek), ELINCS (Evropský seznam oznámených látek) nebo v seznamu „látek nadále nepovažovaných za polymery“ jsou uvedeny pod názvy v těchto seznamech. V některých případech jsou uvedeny i jiné názvy, např. obvyklý nebo obecný název. Kdykoli je to možné, jsou přípravky na ochranu rostlin a biocidy uvedeny pod svými názvy ISO.

Záznamy pro skupiny látek:

V příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 je uvedena řada záznamů pro skupiny látek. V těchto případech budou požadavky na klasifikaci platit pro všechny látky, na které se popis vztahuje.
V některých případech existují požadavky na klasifikaci pro určité látky spadající do skupinového záznamu. V takových případech je v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden pro látku zvláštní záznam a u skupinového záznamu je uvedena poznámka „except those specified elsewhere in Annex VI to Regulation (ES) č. 1272/2008“ („s výjimkou látek uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008“).
V některých případech může jednotlivá látka spadat do více než jednoho skupinového záznamu. V takových případech je v klasifikaci látky zohledněna klasifikace pro všechny skupinové záznamy. Je-li uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se nejpřísnější klasifikace.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008. Látky jsou v dodatku uvedeny podle těchto indexových čísel.

Čísla ES:

Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii. Číslo EINECS lze získat z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS). Číslo ELINCS lze získat z Evropského seznamu oznámených látek. Číslo NLP lze získat ze seznamu „látek nadále nepovažovaných za polymery“. Tyto seznamy jsou zveřejňovány Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství.
Číslo ES je sedmimístným číslem typu XXX-XXX-X, přičemž číslování začíná od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) a od 500-001-0 (NLP). Toto číslo je uvedeno ve sloupci nadepsaném „Číslo ES“.

Číslo CAS:

Pro látky jsou definována čísla Chemical Abstracts Service (CAS), aby se usnadnila jejich identifikace.

Poznámky:

Plné znění poznámek je uvedeno v příloze VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.
Poznámky, které je třeba vzít v úvahu pro účely tohoto nařízení, jsou následující:

Poznámka A:

Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být název látky na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v příloze VI části 3 uvedeného nařízení.

V uvedené části se někdy používá obecné označení jako „… compounds“ („… sloučeniny“) nebo „salts“ („… soli“). V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku správný název, přičemž náležitě zohlední přílohu VI oddíl 1.1.1.4 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Poznámka B:

Některé látky (kyseliny, zásady atd.) jsou na trh uváděny ve vodných roztocích v různých koncentracích, a tyto roztoky proto vyžadují odlišnou klasifikaci a označování, jelikož mají v různých koncentracích jinou nebezpečnost.

Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.

Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou také uvedeny v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Někdy jsou však tyto látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku název látky následovaný slovem „nestabilizovaná“.

Poznámka J:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. ES 200-753-7).

Poznámka K:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (č. ES 203-450-8).

Poznámka L:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346.

Poznámka M:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu (č. ES 200-028-5).

Poznámka N:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, je-li znám celý technologický proces rafinace a lze-li prokázat, že látky, ze kterých je vyrobena, nejsou karcinogenní.

Poznámka P:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. ES 200-753-7).

Poznámka R:

Klasifikace látky jako karcinogenní nemusí být použita u vláken, u nichž je geometrický průměr jejich tloušťky vážené délkou po odečtení obou směrodatných odchylek větší než 6 μm.