Článek 6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v  směsích

1.  Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá agentuře žádost o registraci každý výrobce nebo dovozce látky samotné nebo obsažené v jedné či více ►M3  směsích ◄ v množství 1 tuny nebo větším za rok.

2.  Na monomery používané jako izolované meziprodukty na místě nebo přepravované izolované meziprodukty se nevztahují články 17 a 18.
3.  Každý výrobce nebo dovozce polymeru podá agentuře žádost o registraci pro monomerní látky nebo jiné látky, pro které dosud nepodal žádost o registraci žádný účastník dodavatelského řetězce, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a) polymer obsahuje nejméně 2 % hmotnostní těchto monomerních látek nebo jiných látek ve formě monomerních jednotek a chemicky vázaných látek;
b) celkové množství těchto monomerních látek nebo jiných látek představuje 1 tunu nebo více za rok.
4.  Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.