4.: POSOUZENÍ PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH (PBT) A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH (vPvB) LÁTEK

4.0 / Úvod
4.1 / Krok 1: Srovnání s kritérii
4.2 / Krok 2: Popis emisí