7.: FORMÁT ZPRÁVY O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

Zpráva o chemické bezpečnosti zahrnuje tyto položky:

FORMÁT ZPRÁVY O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

ČÁST A

1.   SOURHN OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ RIZIK

2.   PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÍ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ RIZIK

3.   PROHLÁŠENÍ O SDĚLENÍ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ RIZIK

ČÁST B

1.   IDENTIFIKACE LÁTKY A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

2.   VÝROBA A POUŽITÍ

2.1 Výroba

2.2 Určená použití

2.3 Nedoporučované způsoby použití

3.   KLASIFIKACE A OZNAČENÍ

4.   VLASTNOSTI SOUVISEJÍCÍ S OSUDEM LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

4.1 Rozklad

4.2 Distribuce v životním prostředí

4.3 Bioakumulace

4.4 Sekundární otrava

5.   POSOUZENÍ NEBEZPEČNOSTI PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ

5.1   Toxikokinetika (absorpce, metabolismus, distribuce a eliminace)

5.2   Akutní toxicita

5.3   Dráždivost

▼M10 —————

▼C1

5.4   Žíravost

5.5   Senzibilizace

▼M10 —————

▼C1

5.6   Toxicita opakované dávky

▼M10

5.7   mutagenita v zárodečných buňkách

▼C1

5.8   Karcinogenita

5.9   Toxicita pro reprodukci

▼M10 —————

▼C1

5.10   Další účinky

5.11   Odvození DNEL

6.   POSOUZENÍ NEBEZPEČNOSTI PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ PLYNOUCÍ Z FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

6.1 Výbušnost

6.2 Hořlavost

6.3 Oxidační potenciál

7.   POSOUZENÍ NEBEZPEČNOSTI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7.1 Vodní prostředí (včetně sedimentu)

7.2 Suchozemské prostředí

7.3 Ovzduší

7.4 Mikrobiologická aktivita v systémech čištění odpadních vod

8.   POSOUZENÍ PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH (PBT) A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH (vPvB) LÁTEK

9.   POSOUZENÍ EXPOZICE

9.1   [Název scénáře expozice č. 1]

9.1.1 Scénář expozice

9.1.2 Odhad expozice

9.2   [Název scénáře expozice č. 2]

9.2.1 Scénář expozice

9.2.2 Odhad expozice

[atd.]

10.   CHARAKTERIZACE RIZIKA

10.1   [Název scénáře expozice č. 1]

10.1.1   Lidské zdraví

10.1.1.1 Pracovníci

10.1.1.2 Spotřebitelé

10.1.1.3 Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí

10.1.2   Životní prostředí

10.1.2.1 Vodní prostředí (včetně sedimentu)

10.1.2.2 Suchozemské prostředí

10.1.2.3 Ovzduší

10.1.2.4 Mikrobiologická aktivita v systémech čištění odpadních vod

10.2   [Název scénáře expozice č. 2]

10.2.1   Lidské zdraví

10.2.1.1 Pracovníci

10.2.1.2 Spotřebitelé

10.2.1.3 Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí

10.2.2   Životní prostředí

10.2.2.1 Vodní prostředí (včetně sedimentu)

10.2.2.2 Suchozemské prostředí

10.2.2.3 Ovzduší

10.2.2.4 Mikrobiologická aktivita v systémech čištění odpadních vod

[atd.]

10.x   Celková expozice (kombinovaná pro všechny příslušné zdroje emisí nebo uvolňování)

10.x.1   Lidské zdraví (kombinovaná pro všechny cesty expozice)

10.x.1.1

10.x.2   Životní prostředí (kombinovaná pro všechny zdroje emisí)

10.x.2.1

▼M32