15.: ODDÍL 15: Informace o předpisech

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny (např. zda se na látku nebo směs vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ( 46 ), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ( 47 ) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ( 48 )).

15.1 / Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.2 / Posouzení chemické bezpečnosti