Článek 15: Látky obsažené v  směsích na ochranu rostlin a v biocidních  směsích

1.  Aktivní látky a formulační přísady vyráběné nebo dovážené pouze pro použití v ►M3  směsích ◄ na ochranu rostlin a zahrnuté buď v příloze I směrnice Rady 91/414/EHS ( 15 ), nebo v nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ( 16 ), nařízení Komise (ES) č. 703/2001 ( 17 ), nařízení Komise (ES) č. 1490/2002 ( 18 ) anebo rozhodnutí Komise 2003/565/ES ( 19 ), a každá látka, pro niž bylo vydáno rozhodnutí Komise o úplnosti dokumentace podle článku 6 směrnice 91/414/EHS, se považují za registrované a žádost o registraci se považuje za úplnou pro výrobu nebo dovoz pro použití v ►M3  směsích ◄ na ochranu rostlin, a tudíž se má za to, že splňují požadavky kapitol 1 a 5 této hlavy.

2.  Aktivní látky vyráběné nebo dovážené pouze pro použití v biocidních ►M3  směsích ◄ a zahrnuté buď v přílohách I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh ( 20 ), nebo v nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ( 21 ) o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES, se až do dne rozhodnutí uvedeného v čl. 16 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 98/8/ES považují za registrované pro výrobu nebo dovoz pro použití v biocidních ►M3  směsích ◄ , a tudíž se má za to, že splňují požadavky kapitol 1 a 5 této hlavy.