Článek 18: Registrace přepravovaných izolovaných meziproduktů

1.  Každý výrobce nebo dovozce přepravovaného izolovaného meziproduktu v množství 1 tuny nebo větším za rok podá agentuře žádost o registraci pro přepravovaný izolovaný meziprodukt.
2.  Žádost o registraci pro přepravovaný izolovaný meziprodukt musí obsahovat všechny tyto informace:
a) identifikaci výrobce nebo dovozce podle oddílu 1 přílohy VI;
b) identifikaci meziproduktu podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI;
c) klasifikaci meziproduktu podle oddílu 4 přílohy VI;
d) veškeré dostupné existující informace o fyzikálně-chemických vlastnostech meziproduktu nebo o jeho účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí. Je-li k dispozici celková zpráva o studii, předloží se souhrn studie;
e) stručný obecný popis použití podle bodu 3.5 přílohy VI;
f) informace o opatřeních ke snížení rizika, která byla použita a doporučena uživateli, podle odstavce 4.
S výjimkou případů uvedených v čl. 25 odst. 3, čl. 27 odst. 6 nebo čl. 30 odst. 3 musí být žadatel o registraci pro účely registrace oprávněným držitelem celkové zprávy o studii nebo musí být oprávněn odkazovat na celkovou zprávu o studii shrnutou podle písmene d).
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.
3.  Žádost o registraci pro přepravovaný izolovaný meziprodukt v množství větším než 1 000  tun za rok na výrobce nebo dovozce musí kromě informací vyžadovaných podle odstavce 2 obsahovat rovněž informace uvedené v příloze VII.
Na získávání těchto informací se použije článek 13.
4.  Odstavce 2 a 3 se použijí pouze pro přepravované izolované meziprodukty, pokud výrobce nebo dovozce sám potvrdí nebo prohlásí, že obdržel potvrzení od uživatele o tom, že syntéza dalších látek z tohoto meziproduktu probíhá na jiných místech za těchto přísně kontrolovaných podmínek:
a) látka je přísně držena pod kontrolou pomocí technických prostředků během celého svého životního cyklu včetně výroby, čištění, činností při čištění a údržbě zařízení, odběru vzorků, analýzy, plnění nebo vyprazdňování zařízení nebo nádob, odstraňování odpadu nebo jeho čištění a skladování;
b) použijí se procesní a kontrolní technologie, které snižují emise a následnou expozici;
c) s látkou zachází pouze řádně vyškolený a oprávněný personál;
d) před otevřením a vstupem do systému při čištění a údržbě se provádějí zvláštní postupy, jako je proplachování a mytí;
e) v případě nehody a při vzniku odpadu jsou používány procesní nebo kontrolní technologie, které snižují emise a následnou expozici během čištění látky nebo postupů při čištění a údržbě;
f) postupy pro zacházení s látkou jsou náležitě dokumentovány a přísně kontrolovány provozovatelem místa.
Nejsou-li podmínky v prvním pododstavci splněny, musí žádost o registraci obsahovat informace uvedené v článku 10.