Článek 119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií

1.  Na internetu se v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. e) zdarma zveřejní tyto informace o látkách samotných nebo obsažených v ►M3  směsích ◄ nebo v předmětech, které má agentura k dispozici:

a) aniž je dotčen odst. 2 písm. f) a g) tohoto článku, název podle názvosloví IUPAC pro látky splňující kritéria pro některou z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:
třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F,
třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10,
třída nebezpečnosti 4.1,
třída nebezpečnosti 5.1;
b) případně název látky uvedený v EINECS;
c) klasifikace a označení látky;
d) fyzikálně-chemické údaje týkající se látky a jejích cest a osudu v životním prostředí;
e) výsledek každé toxikologické a ekotoxikologické zkoušky;
f) odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), nebo odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC), podle přílohy I;
g) pokyny pro bezpečné použití v souladu s oddíly 4 a 5 přílohy VI;
h) analytické metody, jsou-li vyžadovány podle přílohy IX nebo X, které umožňují odhalit nebezpečnou látku při jejím úniku do životního prostředí a určit přímou expozici člověka.

2.  Na internetu v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. e) zdarma zveřejní tyto informace o látkách samotných nebo obsažených v ►M3  směsích ◄ nebo v předmětech, kromě případů, kdy osoba předkládající informace předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. a) bodem xi) uvádějící, proč by toto zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy žadatele o registraci nebo kterékoli jiné dotčené osoby, které agentura uzná za platné:

a) je-li to pro klasifikaci a označení látky zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace nečistot nebo přídatných látek, o nichž je známo, že jsou nebezpečné;
b) celkové množstevní rozmezí (tj. 1 až 10 tun, 10 až 100 tun, 100 až 1 000  tun nebo více než 1 000  tun), v jehož rámci je určitá látka registrována;
c) souhrny studií a podrobné souhrny studií týkající se informací uvedených v odst. 1 písm. d) a e);
d) informace jiné než informace uvedené odstavci 1, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu;
e) obchodní názvy látky;
f) s výhradou článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 název podle názvosloví IUPAC pro nezavedené látky uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku na dobu šesti let;
g) s výhradou článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 název podle názvosloví IUPAC pro látky uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku, které se používají pouze pro jeden nebo více z těchto účelů:
i) jako meziprodukt,
ii) ve vědeckém výzkumu a vývoji,
iii) ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy.