6.3: Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1

Poskytnou se příslušné pokyny, jak omezit únik rozlité látky nebo směsi. Vhodné metody omezení úniku mohou zahrnovat následující:

a) tvorba ohrazení, zakrytí kanalizačních vpustí;

b) způsoby utěsnění.

6.3.2

Poskytnou se příslušné pokyny, jak odstranit rozlitou látku nebo směs. Vhodné postupy čištění mohou zahrnovat následující:

a) neutralizační metody;

b) dekontaminační metody;

c) adsorpční materiály;

d) metody čištění;

e) metody vysávání;

f) vybavení nutné pro omezení úniku/čištění (popřípadě se zahrne používání nářadí a vybavení z nejiskřícího kovu).

6.3.3

Poskytnou se jakékoli další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod omezení úniku nebo čištění, např. upozornění „nikdy nepoužívejte …“.