5.2: Krok 2: Odhad expozice

5.2.1 Odhad expozice se provede pro každý scénář expozice a uvede se v příslušné položce zprávy o chemické bezpečnosti a v případě potřeby se v souladu s článkem 31 shrne v příloze bezpečnostního listu. Odhad expozice zahrnuje tři prvky: 1) odhad emisí; 2) posouzení osudu látky a cest a 3) odhad úrovní expozice.
5.2.2 Při odhadu emisí se vezmou v úvahu emise během všech příslušných částí životního cyklu látky plynoucí z výroby a každého z určených použití. Fáze životního cyklu plynoucí z výroby látky zahrnují, pokud je to důležité, fázi odpadu. Fáze životního cyklu plynoucí z určených použití zahrnují, pokud je to důležité, životnost předmětů a fázi odpadu. Odhad emisí se provede za předpokladu, že opatření k řízení rizik a provozní podmínky popsané ve scénáři expozice byly provedeny.
5.2.3 Provede se charakterizace možných procesů rozkladu, přeměny nebo reakce a odhad distribuce a osudu v životním prostředí.
5.2.4 Provede se odhad úrovní expozice pro všechny skupiny obyvatelstva (pracovníci, spotřebitelé a osoby exponované nepřímo přes životní prostředí) a složky životního prostředí, u nichž je expozice dané látce známá nebo důvodně předpokládaná. Posoudí se všechny příslušné cesty expozice člověka (inhalační, orální, dermální a kombinací všech cest a zdrojů expozice). Tyto odhady přihlédnou k prostorovým a časovým změnám průběhu expozice. Při odhadu expozice se zohlední zejména
řádně naměřené reprezentativní údaje o expozici,
případné hlavní nečistoty a přídatné látky obsažené v látce,
množství, v němž se látka vyrábí nebo dováží,
množství pro každé určené použití,
provedené nebo doporučené řízení rizik, včetně stupně omezení,
trvání a frekvence expozice podle provozních podmínek,
činnosti pracovníků související s postupy a trvání a frekvence jejich expozice dané látce,
činnosti spotřebitelů a trvání a frekvence jejich expozice dané látce,
trvání a frekvence emisí látky do různých složek životního prostředí a zřeďování v přijímající složce životního prostředí,
fyzikálně-chemické vlastnosti látky,
produkty přeměny nebo rozkladné produkty,
pravděpodobné cesty expozice a absorpční potenciál pro člověka,
pravděpodobné cesty vstupu do životního prostředí a distribuce a rozklad nebo přeměna v životním prostředí (viz také oddíl 3 krok 1),
rozsah (zeměpisný) expozice,
vyloučení nebo migrace látky v závislosti na matrici látky.
5.2.5 Jsou-li k dispozici řádně naměřené reprezentativní údaje o expozici, je jim při provádění posouzení expozice věnována zvláštní pozornost. Pro odhad úrovní expozice je možné použít vhodné modely. V úvahu se rovněž mohou vzít příslušné údaje získané při sledování látek s obdobným použitím a průběhem expozice nebo s obdobnými vlastnostmi.