3.1.1: Indikace vlastností P a vP

a) výsledky testů snadného biologického rozkladu podle přílohy VII oddílu 9.2.1.1;
b) výsledky z jiných screeningů (např. test úplné rozložitelnosti, testy vlastní biologické rozložitelnosti);
c) výsledky získané z modelů biodegradace (Q)SAR podle přílohy XI oddílu 1.3;
d) jiné informace, pokud je možné prokázat, že jsou účelné a spolehlivé.