9.: EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.1.3  Studie subakutní toxicity na rybách: žadatel o registraci může místo zkoušek subakutní toxicity zvážit zkoušky chronické toxicity.

9.1.3  Studii není nutné provést, pokud

— existují polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro vodní prostředí není pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami, nebo

— je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rybách.

Zkoušky chronické toxicity uvedené v příloze IX se zváží, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky na vodní organismy. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rybách (příloha IX, bod 9.1.6) se zváží, je-li látka ve vodě málo rozpustná.

9.1.4  Zkoušky inhibice respirace aktivovaného kalu

9.1.4  Studii není nutné provést, pokud

— nedochází k emisím do čistíren odpadních vod nebo

— existují polehčující faktory, které naznačují, že mikrobiální toxicita není pravděpodobná, například látka je vysoce nerozpustná ve vodě, nebo

— se u látky zjistí, že je snadno biologicky rozložitelná a použité koncentrace při zkoušce jsou v rozmezí koncentrací, jež lze předpokládat v přítoku do čistírny odpadních vod.

Studii je možné nahradit zkouškou inhibice nitrifikace, pokud dostupné údaje prokazují, že látka je pravděpodobně inhibitorem růstu nebo funkce mikroorganismů, zejména nitrifikačních bakterií.

9.2  Rozklad

9.2  Další zkoušky rozkladu se zváží, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat rozklad látky. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

9.2.2  Abiotický

9.2.2.1  Hydrolýza jako funkce pH

9.2.2.1  Studii není nutné provést, je-li látka

— snadno biologicky rozložitelná nebo

— ve vodě vysoce nerozpustná.

9.3  Osud a chování v životním prostředí

9.3.1  Screening adsorpce nebo desorpce

9.3.1  Studii není nutné provést, pokud

— na základě fyzikálně-chemických vlastností látky lze předpokládat, že má malou schopnost adsorpce (např. látka má nízký rozdělovací koeficient oktanol/voda), nebo

— látka a její příslušné produkty rozkladu se rychle rozkládají.