Článek 65: Povinnost držitelů povolení

Před uvedením látky nebo ►M3  směsi ◄ obsahujícího látku na trh pro povolené použití umístí držitelé povolení a následní uživatelé uvedení v čl. 56 odst. 2 začleňující látky do ►M3  směsi ◄ na štítek číslo povolení, aniž jsou dotčeny ►M3  směrnice 67/548/EHS, nařízení (ES) č. 1272/2008 ◄ a ►M3  ————— ◄ . Učiní tak neprodleně poté, co je číslo povolení zveřejněno v souladu s čl. 64 odst. 9.