Dodatek 8: Záznam 43 – Azobarviva – Seznam aromatických aminů

Seznam aromatických aminů


 

Číslo CAS

Indexové číslo

Číslo ES

Sloučeniny

1.

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

bifenyl-4-ylamin

4-aminobifenyl xenylamin

2.

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidin

3.

95-69-2

 

202-441-6

4-chlor-o-toluidin

4.

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftylamin

5.

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

2-methyl-4-(2- methylfenylazo) anilin o-aminoazotoluen

4-amino-3,2'-dimethylazobenzen

4-o-tolylazo-o-toluidin

6.

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidin

7.

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloranilin

8.

615-05-4

 

210-406-1

4-methoxy-m-fenylendiamin

9.

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-methylendianilin

4,4'-diaminodifenylmethan

10.

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorbenzidin

3,3'-dichlorbifenyl-4,4'-ylendiamin

11.

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidin

o-dianisidin

12.

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidin

4,4'-bi-o-toluidin

13.

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-methylendi-o-toluidin

14.

120-71-8

 

204-419-1

6-methoxy-m-toluidin p-kresidin

15.

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin)

2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin

16.

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-oxydianilin

17.

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-thiodianilin

18.

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidin

2-methylanilin

19.

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-methylbenzen-m-fenylendiamin

20.

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimethylanilin

21.

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidin

2-methoxyanilin

22.

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzen