2.: IDENTIFIKACE LÁTKY

Pro každou látku musí být informace uvedené v této položce dostatečné pro umožnění její identifikace. Není-li technicky možné poskytnout informace k jedné nebo více následujícím položkám, nebo nejeví-li se to z vědeckého hlediska jako nutné, uvede se jasné zdůvodnění.
2.1 Název nebo jiný identifikátor každé látky
2.1.1 Názvy podle nomenklatury IUPAC nebo jiné mezinárodní názvy chemických látek
2.1.2 Ostatní názvy (běžný název, obchodní název, zkratka)
2.1.3 Číslo EINECS nebo ELINCS (je-li k dispozici a potřebné)
2.1.4 Název a číslo CAS (je-li k dispozici)
2.1.5 Jiný identifikační kód (je-li k dispozici)
2.2 Informace o molekulových a strukturních vzorcích každé látky
2.2.1 Molekulový a strukturní vzorec (včetně zápisu SMILES, je-li k dispozici)
2.2.2 Informace o optické aktivitě a obvyklý poměr (stereo)izomerů (jsou-li k dispozici a potřebné)
2.2.3 Molekulová hmotnost nebo rozmezí molekulové hmotnosti
2.3 Složení každé látky
2.3.1 Stupeň čistoty (%)
2.3.2 Povaha nečistot, včetně izomerů a vedlejších produktů
2.3.3 Procentní obsah (významných) hlavních nečistot
2.3.4 Druh a řádová hodnota (...ppm, .... %) případných přídatných látek (např. stabilizátory nebo inhibitory)
2.3.5 Spektrální údaje (ultrafialové, infračervené, nukleární magnetická rezonance nebo hmotnostní spektrum)
2.3.6 Vysokotlaký kapalinový chromatogram, plynový chromatogram
2.3.7 Popis analytických metod nebo příslušné bibliografické odkazy týkající se identifikace látky a případně identifikace nečistot a přídatných látek. Tyto informace musí být dostačující, aby bylo možné metody opakovat.