6.1.1: Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, jako např.:
a) používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu;
b) odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání, kontrola prachu a
c) nouzové postupy, např. nutná evakuace nebezpečné oblasti nebo konzultace s odborníkem.