14.7: Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Tento pododdíl se použije pouze tehdy, je-li náklad určen pro přepravu jako hromadný náklad podle následujících dokumentů IMO: příloha II úmluvy MARPOL a předpisu IBC.

Uvede se název výrobku (pokud se odlišuje od názvu v pododdíle 1.1), jak je požadován podle nákladního listu, a v souladu s názvem používaným v seznamech názvů výrobků uvedených v kapitole 17 nebo 18 předpisu IBC nebo v posledním vydání oběžníku Výboru IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC).2/Oběžník ( 45 ). Uvede se požadovaný typ lodě a kategorie znečištění.