3.2.3.: Posouzení vlastností T:

a) zkoušky chronické toxicity na bezobratlých podle přílohy IX oddílu 9.1.5;
b) zkoušky chronické toxicity na rybách podle přílohy IX oddílu 9.1.6;
c) studie inhibice růstu vodních rostlin podle přílohy VII oddílu 9.1.2;
d) informace, že látka splňuje kritéria pro to, aby byla klasifikována jako karcinogenní kategorie 1A nebo 1B (věty označující nebezpečnost: H350 nebo H350i), mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B (věta označující nebezpečnost: H340), toxická pro reprodukci kategorie 1A, 1B a/nebo 2 (věty označující nebezpečnost: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d nebo H361fd), toxická pro specifický cílový orgán po opakovaných dávkách kategorie 1 nebo 2 (věta označující nebezpečnost: H372 nebo H373) podle nařízení (ES) č. 1272/2008;
e) zkoušky chronické nebo reprodukční toxicity u ptáků podle přílohy X oddílu 9.6.1;
f) jiné informace, pokud je možné prokázat, že jsou účelné a spolehlivé.