I.: ÚVOD A OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato příloha stanoví obecná ustanovení pro přípravu dokumentace pro návrh a odůvodnění
identifikace látky jako látka CMR, PBT, vPvB nebo látka vzbuzující stejné obavy podle článku 59,
omezení výroby, uvádění na trh nebo používání látky ve Společenství.
Pro metodiku a formát všech dokumentací podle této přílohy se použijí příslušné části přílohy I.
U všech dokumentací se zváží všechny náležité údaje z registračních dokumentací a lze použít další dostupné údaje. U informací o nebezpečnosti, které dosud nebyly agentuře předloženy, se do dokumentace zahrne podrobný souhrn studie.