Článek 83: Povinnosti a pravomoci výkonného ředitele

1.  Agenturu řídí výkonný ředitel, který plní své povinnosti v zájmu Společenství a nezávisle na jakýchkoli zvláštních zájmech.
2.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem agentury. Odpovídá za
a) každodenní řízení agentury;
b) řízení všech zdrojů agentury nezbytných pro vykonávání jejích úkolů;
c) zajištění dodržování lhůt stanovených právními předpisy Společenství pro vydávání stanovisek agenturou;
d) zajištění odpovídající a včasné koordinace mezi výbory a fórem;
e) uzavírání a řízení nezbytných smluv s poskytovateli služeb;
f) přípravu výkazu příjmů a výdajů a plnění rozpočtu agentury podle článků 96 a 97;
g) všechny záležitosti týkající se zaměstnanců;
h) zajišťování sekretariátu pro správní radu;
i) přípravu návrhů stanovisek správní rady k navrhovaným jednacím řádům výborů a fóra;
j) provádění opatření, na žádost správní rady, pro výkon dalších funkcí (v oblasti působnosti článku 77), které Komise agentuře svěří;
k) zavedení a udržování pravidelného dialogu s Evropským parlamentem;
l) určování podmínek používání balíčků programového vybavení;
m) po odvolání a po konzultaci s předsedou odvolacího senátu napravuje rozhodnutí agentury.
3.  Výkonný ředitel každoročně předloží správní radě ke schválení
a) návrh zprávy o činnosti agentury v předchozím roce, včetně informací o počtu obdržených registračních dokumentací, počtu vyhodnocených látek, počtu obdržených žádostí o povolení, počtu návrhů na omezení, které agentura obdržela a k nimž se vyjádřila, čase potřebném pro dokončení souvisejících řízení a o povolených látkách, zamítnutých dokumentacích a omezených látkách, o obdržených stížnostech a přijatých opatřeních a včetně přehledu činnosti fóra;
b) návrh pracovního plánu pro příští rok;
c) návrh roční účetní závěrky;
d) návrh rozpočtového výhledu na příští rok;
e) návrh víceletého pracovního plánu.
Po schválení správní radou zašle výkonný ředitel pracovní plán pro příští rok a víceletý pracovní plán členským státům, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a nechá je zveřejnit.
Po schválení správní radou zašle výkonný ředitel zprávu o činnosti agentury členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru a nechá ji zveřejnit.