Dodatek 4: Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)


Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

▼M14

O-isobutyl-N-ethoxy karbonyl-thiokarbamát

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

Hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

006-102-00-1

432-750-3

 

▼C1

Hexamethylfosforamid; hexamethylfosfortriamid

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

▼M14

Směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

015-196-00-3

435-960-3

 

▼C1

Diethyl-sulfát

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

Oxid chromový

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

►M21  E ◄

Dichroman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M21  E ◄

Dichroman amonný

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M21  E ◄

▼M14

Dichroman sodný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Chromyl dichlorid; chlorid-oxid chromový

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Chroman draselný

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Chroman sodný

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M21  E ◄

Fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M21  E ◄

Chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M21  E ◄

Síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M21  E ◄

Butan (obsahující ≥0,1  % butadienu (203-450-8)) [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C ►M21  , S ◄

Isobutan (obsahující ≥0,1  % butadienu (203-450-8)) [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

Buta-1,3-dien; butadien

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

►M21  E ◄

Benzo[a]pyren

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

1,2-dibrom-3-chlorpropan

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Ethylenoxid; oxiran

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

1,2-epoxypropan; propylenoxid; methyloxiran

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

►M21  E ◄

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

▼M14

2-chlor-6-fluorfenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

▼C1

Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát) (obsah akrylamidu ≥0,1  %)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Methyl-(2-akrylamido-2-hydroxyacetát) (obsah akrylamidu ≥0,1  %)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

▼M45

3,7-dimethylokta-2,6-diennitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7

 

▼C1

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

►M21  E ◄

4,4'-oxidianilin [1] a jeho soli

p-aminofenyl ether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

►M21  E ◄

▼M14

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

▼C1

Ethylenimin; aziridin

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

Carbendazim (ISO)

methylbenzimidazol-2-ylkarbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

methyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

▼M14

Kolchicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

▼C1

1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC

615-021-00-6

219-514-3

2451-62-9

 

Akrylamid

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

1,3,5-tris-((S)- a (R)-2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

►M21  E ◄

▼M14

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Dehtové oleje (hnědouhelné);

Lehký olej;

[Destilační produkty z hnědouhelného dehtu s rozmezím teploty varu přibližně od 80 °C do 250 °C (176 °F až 482 °F). Jsou složeny převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků a jednomocných fenolů.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolový předkap (černouhelný);

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí;

[Destilát z černouhelného lehkého oleje s přibližným destilačním rozmezím pod 100 °C (212 °F). Je složen převážně z alifatických uhlovodíků C4 až C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, bohatá na BTX;

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí;

[Destilační zbytky z destilace surového benzolu po odstranění benzenových předkapů. Jsou složeny převážně z benzenu, toluenu a xylenů s rozmezím teploty varu přibližně 75 °C až 200 °C (167 °F až 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatické uhlovodíky, C6-10, bohaté na C8;

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solventní nafta (černouhelná), lehká;

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styren;

Redestilát lehkého oleje, středněvroucí

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solventní nafta (černouhelná), s obsahem kumaronu-styrenu;

Redestilát lehkého oleje, středněvroucí

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Těžký benzol (černouhelný), destilační zbytky;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí;

[Destilační zbytky z destilace hydrogenovaného surového benzenu. Jsou složeny převážně z naftalenu a kondenzačních produktů indenu a styrenu.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatické uhlovodíky, C8;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatické uhlovodíky C8-9, vedlejší produkt polymerace uhlovodíkové pryskyřice;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při vakuovém odpařování rozpouštědla ze zpolymerované uhlovodíkové pryskyřice. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem atomů uhlíku C8 až C9 s rozmezím teploty varu přibližně 120 °C až 215 °C (248 °F až 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatické uhlovodíky, C9-12, benzolový destilát;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[Redestilát z destilátu vysokovroucího černouhelného dehtu, zbavený kyselých složek dehtu a dehtových bází, s rozmezím teploty varu přibližně 90 °C až 160 °C (194 °F až 320 °F). Je složen převážně z benzenu, toluenu a xylenů.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[Složitá směs uhlovodíků získaná redestilací destilátu vysokoteplotního černouhelného dehtu (bez kyselých složek dehtu a dehtových bází). Je složena převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem s rozmezím teploty varu 85 °C až 195 °C (185 °F až 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce po extrakci kyselinou;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[Kyselý kal jako vedlejší produkt rafinace surového vysokoteplotního uhlí kyselinou sírovou. Je složen převážně z kyseliny sírové a organických sloučenin.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, destilační přední frakce;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[První frakce z destilace usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden, nebo z promytých karbolových olejů, s teplotou varu výrazně pod 145 °C (293 °F). Je složena převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků C7 a C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, středněvroucí

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce těžkého benzolu;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

[Destilát z usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 155 °C až 180 °C (311 °F až 356 °F). Je složen převážně z indenu, indanu a trimethylbenzenů.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventní nafta (černouhelná);

[Destilát buď z vysokoteplotního černouhelného dehtu, koksárenského lehkého oleje nebo ze zbytků po alkalické extrakci lehkého oleje, s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 210 °C (266 °F až 410 °F). Je složen převážně z indenu a dalších polycyklických systémů s jedním aromatickým jádrem. Může obsahovat fenolické sloučeniny a aromatické dusíkaté báze.];

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, neutrální frakce;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

[Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z alkyl-substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem s rozmezím teploty varu přibližně 135 °C až 210 °C (275 °F až 410 °F). Může také obsahovat nenasycené uhlovodíky, jako je inden a kumaron.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé extrakty;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

[Tento olej je složitou směsí aromatických uhlovodíků, převážně indenu, naftalenu, kumaronu, fenolu a o-, m- a p-kresolu s rozmezím teploty varu 140 °C až 215 °C (284 °F až 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje;

Karbolový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z aromatických a dalších uhlovodíků, fenolických sloučenin a dusíkatých aromatických sloučenin, destilujících přibližně v rozmezí 150 °C až 210 °C (302 °F až 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Dehtové oleje (černouhelné);

Karbolový olej;

[Destilát z vysokoteplotního černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 250 °C (266 °F až 410 °F). Je složen především z naftalenu, alkylnaftalenů, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, kyselý extrakt;

Zbytky z extrakce karbolového oleje;

[Olej z kyselého praní bazicky praného karbolového oleje pro odstranění malých množství bazických složek (dehtové báze). Je složen převážně z indenu, indanu a alkylbenzenů.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej;

Zbytky z extrakce karbolového oleje;

[Zbytky získané z černouhelného dehtového oleje při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, po odstranění kyselých složek dehtu. Jsou složeny převážně z naftalenů a aromatických dusíkatých bází.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extrakční oleje (černouhelné), lehký olej;

Kyselý extrakt;

[Vodný extrakt vzniklý při kyselém praní alkalicky promytého karbolového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridin, alkylhomology;

Surové dehtové báze;

[Složitá směs polyalkylovaných pyridinů získaná při destilaci černouhelného dehtu nebo jako vysokovroucí destiláty, přibližně nad 150 °C (302 °F), reakcí amoniaku s acetaldehydem, formaldehydem a paraformaldehydem.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Dehtové báze, černouhelné, pikolinová frakce;

Destilát bází;

[Pyridinové báze s rozmezím teploty varu přibližně 125 °C až 160 °C (257 °F až 320 °F), získané destilací neutralizovaného kyselého extraktu dehtové frakce s obsahem bází z destilace černouhelných dehtů. Je složena převážně z lutidinů a pikolinů.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Dehtové báze, černouhelné, lutidinová frakce;

Destilát bází

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze, kollidinová frakce;

Destilát bází;

[Extrakt vznikající při kyselé extrakci bází z aromatických olejů ze surového černouhelného dehtu, neutralizací a destilací bází. Obsahuje zejména kollidiny, anilin, toluidiny, lutidiny a xylidiny.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Dehtové báze, černouhelné, kollidinová frakce;

Destilát bází;

[Destilační frakce s rozmezím teploty varu přibližně 181 °C až 186 °C (356 °F až 367 °F) ze surových bází získaná z neutralizovaných dehtových frakcí obsahujících báze extrahovaných kyselinou, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje především anilin a kollidiny.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Dehtové báze, černouhelné, anilinová frakce;

Destilát bází;

[Destilační frakce s rozmezím teploty varu přibližně 180 °C až 200 °C (356 °F až 392 °F) ze surových bází získaná odstraněním bází a fenolů z karbolového oleje, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, lutidiny a toluidiny.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Dehtové báze, černouhelné, toluidinová frakce;

Destilát bází

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destiláty (ropné), z alken-alkynové výroby pyrolýzního oleje, smíchané s vysokoteplotním černouhelným dehtem, indenová frakce;

Redestiláty;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a zbytkových olejů, které byly získány při pyrolýzní výrobě alkenů a alkynů z ropných produktů nebo zemního plynu. Je složena převážně z indenu a má rozmezí teploty varu přibližně 160 °C až 190 °C (320 °F až 374 °F).

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destiláty (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenové oleje;

Redestiláty;

[Redestilát získaný z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolýzou zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 190 °C až 270 °C (374 °F až 518 °F). Je složen převážně ze substituovaných aromátů s dvěma jádry.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenový olej, redestilát;

Redestiláty;

[Redestilát z frakční destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolů a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů s rozmezím teploty varu přibližně 220 °C až 230 °C (428 °F až 446 °F). Je složen převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s dvěma jádry.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenové oleje;

Redestiláty;

[Neutrální olej získaný odbázováním a odfenolováním oleje získaného z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 225 °C až 255 °C (437 °F až 491 °F). Je složen převážně ze substituovaných aromatických uhlovodíků se dvěma jádry.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extrakční oleje (černouhelné), zbytkové pyrolýzní oleje z černouhelného dehtu, naftalenový olej, destilační zbytky;

Redestiláty;

[Zbytek z destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolů a bází (z černouhelného dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů), s rozmezím teploty varu 240 °C až 260 °C (464 °F až 500 °F). Je složen převážně ze substituovaných dvoujaderných aromatických a heterocyklických uhlovodíků.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

▼M26

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní;

(Destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od 30 °C do 180 °C (86 °F až 356 °F). Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými jádry.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼M14

Destilační produkty (černouhelné), koksárenský lehký olej, naftalenová frakce;

Naftalenový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná (kontinuální destilaci) koksárenského lehkého oleje. Je složena převážně z naftalenu, kumaronu a indenu a má teplotu varu nad 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje;

Naftalenový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých sloučenin a má destilační rozmezí přibližně 200 °C až 250 °C (392 °F až 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje s nízkým obsahem naftalenu;

Redestilát naftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a fenolických sloučenin.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destilační produkty (dehtárenské), matečný roztok z krystalizace naftalenového oleje;

Redestilát naftalenového oleje;

[Složitá směs organických sloučenin získaná jako filtrát při krystalizaci naftalenové frakce z černouhelného dehtu, s rozmezím bodu varu přibližně 200 °C až 230 °C (392 °F až 446 °F). Je složena převážně z naftalenu, thionaftenu a alkylnaftalenů.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků získaná alkalickým praním naftalenového oleje za účelem odstranění fenolických sloučenin (kyselých složek dehtu). Je složena z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci, s nízkým obsahem naftalenu;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků zbývajících po odstranění naftalenu krystalizačním procesem z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destiláty (černouhelné), naftalenové oleje, zbavené naftalenu, alkalické extrakty;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Olej zbývající po odstranění fenolických sloučenin (kyselých složek dehtu) z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci, hlavové frakce;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Destilát z alkalicky praného naftalenového oleje s destilačním rozmezím přibližně l80 °C až 220 °C (356 °F až 428 °F). Je složen převážně z naftalenu, alkylbenzenů, indenu a indanu.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, methylnaftalenová frakce;

Methylnaftalenový olej;

[Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně ze substituovaných uhlovodíků se dvěma aromatickými kruhy a aromatických dusíkatých bází s rozmezím teploty varu přibližně 225 °C až 255 °C (437 °F až 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, dol-methylnaftalenová frakce;

Methylnaftalenový olej;

[Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z indolu a methylnaftalenu s rozmezím teploty varu přibližně 235 °C až 255 °C (455 °F až 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje po kyselinové extrakci;

Zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků získaná odbázováním methylnaftalenové frakce získané destilací černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 230 °C až 255 °C (446 °F až 491 °F). Obsahuje převážně 1(2)-methylnaftalen, naftalen, dimethylnaftalen a bifenyl.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extrakční zbytky (dehtárenské), naftalenový olej po alkalické extrakci, destilační zbytky;

Zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

[Zbytek z destilace alkalicky praného naftalenového oleje s rozmezím teploty varu přibližně 220 °C až 300 °C (428 °F až 572 °F). Je složen převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a aromatických dusíkatých bází.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez dehtových bází;

Zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

[Extrakční olej s destilačním rozmezím přibližně 220 °C až 265 °C (428 °F až 509 °F) ze zbytku alkalické extrakce černouhelného dehtu, vzniklý při kyselém praní např. vodným roztokem kyseliny sírové, po vydestilování dehtových bází. Je složen převážně z alkylnaftalenů.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, destilační zbytky;

Prací olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při destilaci surového benzenu (vysokoteplotní černouhelný dehet). Může to být kapalina s destilačním rozmezím přibližně l50 °C až 300 °C (302 °F až 572 °F) nebo polotuhá nebo tuhá hmota s teplotou tání do 70 °C (158 °F). Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta;

Frakce anthracenového oleje;

[Anthracenem obohacená tuhá hmota získaná krystalizací a odstřeďováním anthracenového oleje. Je složena převážně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Anthracenový olej, nízký obsah anthracenu;

Frakce anthracenového oleje;

[Olej zbývající po odstranění tuhé hmoty bohaté na anthracen (anthracenové pasty) krystalizačním procesem z anthracenového oleje. Je složen převážně z aromatických sloučenin se dvěma, třemi nebo čtyřmi aromatickými jádry.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Zbytky (dehtárenské), destilace anthracenového oleje;

Frakce anthracenového oleje;

[Zbytek z frakční destilace surového anthracenu, s rozmezím teploty varu přibližně 340 °C až 400 °C (644 °F až 752 °F). Je složen převážně z aromatických a heterocyklických uhlovodíků se třemi a více aromatickými jádry.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, anthracenová frakce;

Frakce anthracenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí 330 °C až 350 °C (626 °F až 662 °F). Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, karbazolová frakce;

Frakce anthracenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350 °C až 360 °C (662 °F až 680 °F). Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, lehký destilát;

Frakce anthracenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z nízkoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 290 °C až 340 °C (554 °F až 644 °F). Je složena hlavně z tříjaderných aromatických uhlovodíků a jejich dihydroderivátů.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Dehtové oleje, černouhelné, nízkoteplotní;

Dehtový olej, vysokovroucí;

[Destilát z nízkoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází a má teplotu varu v rozmezí přibližně l60 °C až 360 °C (320 °F až 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci;

[Zbytek olejů nízkoteplotního černouhelného dehtu po alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem odstranění kyselých složek ze surového dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků a aromatických dusíkatých bází.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoly, extrakt čpavkové vody;

Alkalický extrakt;

[Směs fenolů extrahovaných za použití isobutylacetátu ze čpavkové vody kondenzované z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 °C (1 292 °F)) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z monohydroxyfenolů a dihydroxyfenolů.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, alkalické extrakty;

Alkalický extrakt;

[Vodný extrakt z karbolového oleje získaný při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extrakty, dehtový olej alkalický;

Alkalický extrakt;

[Extrakt z oleje černouhelného dehtu získaného alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, alkalické extrakty;

Alkalický extrakt;

[Vodný extrakt z naftalenového oleje získaný alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, sycený oxidem uhličitým, čeřený;

Surové fenoly;

[Produkt získaný působením CO2 a CaO na alkalický extrakt dehtového oleje. Je složen převážně z CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 a dalších organických a anorganických nečistot.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Kyselé složky dehtu, černouhelné, surové;

Surové fenoly;

[Reakční produkt získaný neutralizací alkalického extraktu dehtového oleje roztokem kyseliny, např. vodným roztokem kyseliny sírové nebo plynným oxidem uhličitým, za účelem získání volných fenolů. Je složen převážně z kyselých složek dehtu, jako jsou fenol, kresoly a xylenoly.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Kyselé složky dehtu, hnědouhelného, surové;

Surové fenoly;

[Okyselený alkalický extrakt destilátu hnědouhelného dehtu. Je složen převážně z fenolu a jeho homologů.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Kyselé složky dehtu, zplyňování hnědého uhlí;

Surové fenoly;

[Složitá směs organických kyselin získaná při zplyňování hnědého uhlí. Je složena převážně z aromatických fenolů C6-10 a jejich homologů.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Kyselé složky dehtu, destilační zbytky;

Destilované fenoly;

[Zbytky z destilace surového fenolu z uhlí. Jsou složeny převážně z fenolů s počtem uhlíků C8 až C10 s teplotou měknutí od 60 °C do 80 °C (140 °F až 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Kyselé složky dehtu, methylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu bohatá na 3-methylfenol a 4-methylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Kyselé složky dehtu, polyalkylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, získaná destilací surových nízkoteplotních kyselých složek dehtu s teplotou varu v rozmezí přibližně 225 °C až 320 °C (437 °F až 608 °F). Je složena převážně z polyalkylfenolů.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Kyselé složky dehtu, xylenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, bohatá na 2,4- dimethylfenol a 2,5-dimethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Kyselé složky dehtu, ethylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, bohatá na 3- ethylfenol a 4-ethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Kyselé složky dehtu, 3,5-xylenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, bohatá na 3,5-dimethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Kyselé složky dehtu, zbytky, destiláty, první frakce;

Destilované fenoly;

[Zbytky z destilace lehkého karbolového oleje při teplotách 235 °C až 355 °C (481 °F až 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Kyselé složky dehtu, kresolové, zbytky;

Destilované fenoly;

[Zbytek ze surových kyselých složek dehtu po odstranění fenolu, kresolů, xylenolů a ostatních výševroucích fenolů. Černá pevná hmota s teplotou tání přibližně 80 °C (176 °F). Je složen převážně z polyalkylfenolů, pryskyřice a anorganických solí.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoly, C9-11;

Destilované fenoly

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Kyselé složky dehtu, kresolové;

Destilované fenoly;

[Složitá směs organických sloučenin, získaná z hnědého uhlí, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C (392 °F až 446 °F). Je složena hlavně z fenolů a pyridinových bází.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Kyselé složky dehtu, hnědé uhlí, C2-alkylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Destilát z acidifikace alkalicky praného destilátu lignitového dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C (392 °F až 446 °F). Je složen především z m-ethylfenolu a p-ethylfenolu a rovněž z kresolů a xylenolů.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje;

Kyselý extrakt;

[Vodný extrakt získaný kyselým praním alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Dehtové báze, deriváty chinolinu;

Destilát bází

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Dehtové báze, černouhelné, frakce homologů chinolinu;

Destilát bází

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Dehtové báze, černouhelné, destilační zbytky;

Destilát bází;

[Destilační zbytek zůstávající po destilaci neutralizovaných kyselinou extrahovaných dehtových frakcí obsahujících báze, získaných destilací černouhelných dehtů. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, chinolin a jeho homology a toluidiny.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem a polypropylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

Tepelně zpracované produkty;

[Olej získaný tepelným zpracováním směsi polyethylen/polypropylen s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 120 °C (158 °F až 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

Tepelně zpracované produkty;

[Olej získaný tepelným zpracováním polyethylenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 120 °C (158 °F až 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polystyrenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

Tepelně zpracované produkty;

[Olej získaný tepelným zpracováním polystyrenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 210 °C (158 °F až 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, zbytky z destilace naftalenu;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Zbytek získaný z extrahovaného oleje po odstranění naftalenu destilací. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry a z aromatických dusíkatých bází.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Dehtové kyseliny, kresolové, sodné soli, žíravé roztoky;

Alkalický extrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze;

Kyselý extrakt;

[Extrakt ze zbytku po alkalické extrakci černouhelného dehtového oleje, získaný kyselým praním, jako např. vodným roztokem kyseliny sírové, po destilaci prováděné za účelem odstranění naftalenu. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Dehtové báze, černouhelné, surové;

Surové dehtové báze;

[Reakční produkt získaný neutralizací extraktu oleje černouhelných dehtových bází alkalickým roztokem, jako je vodný roztok hydroxidu sodného, za účelem získání volných bází. Je složen převážně z organických bází jako jsou akridin, fenanthridin, pyridin, chinolin a jejich alkylhomology.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lehký olej (černouhelný), koksárenský;

Surový benzen;

[Těkavá organická kapalina extrahovaná z plynu uvolňovaného při vysokoteplotní (nad 700 °C (1 292 °F)) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z benzenu, toluenu a xylenů. Může obsahovat malá množství jiných uhlovodíkových složek.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destiláty (černouhelné), z extraktu kapalnými rozpouštědly, primární;

[Kapalný produkt kondenzace par uvolňovaných při vyluhování uhlí v kapalných rozpouštědlech, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C (86 °F až 572 °F). Je složen hlavně z částečně hydrogenovaných aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, z aromatických sloučenin s obsahem dusíku, kyslíku a síry a z jejich alkylhomologů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destiláty (černouhelné), z extraktu rozpouštědly, hydrokrakované;

[Destilát získaný hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C (86 °F až 572 °F). Je složen hlavně z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14. Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a hydrogenované aromatické sloučeniny.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Těžký benzín (černouhelný), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakovaný;

[Frakce destilátu získaného hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 180 °C (86 °F až 356 °F). Je složena především z aromatických uhlovodíků a hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9. Rovněž jsou přítomny aromatické a hydrogenované aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakované, střední frakce;

[Destilát získaný hydrokrakováním extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 300 °C (356 °F až 572 °F). Je složen především z dvoujaderných aromatických, hydrogenovaných aromatických a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14. Rovněž jsou přítomny sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované hydrokrakované, střední frakce;

[Destilát z hydrogenace hydrokrakovaného středního destilátu z extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 280 °C (356 °F až 536 °F). Je složen především z dvoujaderných hydrogenovaných uhlíkových sloučenin a jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lehký olej (černouhelný), polokoksovací proces;

Lehký olej;

[Těkavá organická kapalina zkondenzovaná z plynů uvolněných při nízkoteplotní (pod 700 °C (1 292 °F)) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z uhlovodíků C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

▼C1

Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizeru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C2 až C4, převážně C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizeru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6, převážně C1 a C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn

(Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z depropanizeru, suché, bohaté na propen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

►M21  H,  ◄ K

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn

(Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 11,7  °C až 27,8  °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním, absorpčními operacemi a destilací surové ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –164 °C až – 0,5  °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

►M21  H,  ◄ K

▼M14

Uhlovodíky, C1-4, slazené;

Ropný plyn;

[Složitá směs uhlovodíků vznikající při slazení uhlovodíkových plynů s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 164 °C až – 0,5 °C (– 263 °F až 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

▼C1

Uhlovodíky C1-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C1-4, debutanizerová frakce; ropný plyn

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C3; ropný plyn

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z frakcionace spodní frakce z depropanizeru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn

(Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C2-4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzínu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), debutanizer katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C4; -ropný plyn

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

►M21  H,  ◄ K

Alkany, C1-4, bohaté na C3; -ropný plyn

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahuje rovněž butan a isobuten a má teplotu varu v rozmezí –12 °C až 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

►M21  H,  ◄ K

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

►M21  H, ◄ K, ►M21  S ◄

▼M14

Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a isobutenu;

Ropný plyn

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼M14

Rafináty (ropné), pyrolýzní C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, C3-5 a C3-5 nenasycené, bez butadienu;

Ropný plyn

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

▼C1

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn

(Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Je složena převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Výstupní plyny z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodíku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn

(Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizeru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

►M21  H,  ◄ K

▼M14

Ropné produkty, rafinerské plyny;

Rafinerský plyn;

[Složitá směs složená převážně z vodíku s různým malým množstvím methanu, ethanu a propanu.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K

▼C1

Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), rafinerní; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentanizeru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizeru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsířovacího striperu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn

(Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn

(Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn

(Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydragenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimísen rovněž ropný plyn.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

►M21  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

►M21  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –48 °C až 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

►M21  H,  ◄ K

Alkany C1-2; ropný plyn

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

►M21  H,  ◄ K

Alkany C2-3; ropný plyn

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

►M21  H,  ◄ K

Alkany C3-4; ropný plyn

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

►M21  H,  ◄ K

Alkany C4-5; ropný plyn

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

►M21  H,  ◄ K

Topné plyny; ropný plyn

(Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

►M21  H,  ◄ K

Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn

(Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –217 °C až –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky C3-4; ropný plyn

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky C4-5; ropný plyn

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

►M21  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

►M21  H,  ◄ K

Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

►M21  H,  ◄ K ►M21  , S ◄

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

►M21  H, ◄ K ►M21  , S ◄

Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

►M21  H, ◄ K

Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

►M21  H, ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

►M21  H, ◄ K

Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

►M21  H, ◄ K

Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizeru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

►M21  H, ◄ K

Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizeru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

►M21  H, ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

►M21  H, ◄ K

▼M14

Benzín, přírodní;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá uhlovodíková směs separovaná ze zemního plynu procesy, jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 120 °C (– 4 °F až 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Benzínová frakce;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Rafinované, částečně rafinované nebo nerafinované ropné produkty z destilace zemního plynu. Jsou složeny z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a mají teplotu varu v rozmezí přibližně 100 °C až 200 °C (212 °F až 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací ropy. Tato frakce má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 135 °C (58 °F až 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Benzínová frakce (ropná), těžká primární;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (149 °F až 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Benzínová frakce (ropná), primární široká frakce;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 220 °C (– 4 °F až 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehká primární;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 180 °C (– 4 °F až 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventní nafta (ropná), lehká alifatická;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy nebo benzínu ze zemního plynu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 160 °C (95 °F až 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destiláty (ropné), lehké primární;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 88 °C až 99 °C (– 127 °F až 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzín z rekuperace par;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků separovaná ochlazením plynů ze systémů rekuperace par. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 196 °C (– 4 °F až 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzín, primární, jednotka atmosférické destilace;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná jednotkou atmosférické destilace ropy. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 36,1 °C až 193,3 °C (97 °F až 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Benzín (ropný), neslazený;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzínových proudů z různých rafinerských procesů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 230 °C (25 °F až 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzínu;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací lehkého primárního benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Benzínová frakce (ropná), těžká primární, obsahující aromáty;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C (266 °F až 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Benzínová frakce (ropná), široká alkylátová frakce;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 220 °C (194 °F až 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Benzínová frakce (ropná), těžký alkylát;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 220 °C (302 °F až 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Benzínová frakce (ropná), lehký alkylát;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 160 °C (194 °F až 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Benzínová frakce (ropná), isomerovaná;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou izomerací parafinických uhlovodíků s lineárním řetězcem C4 až C6. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-methylpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Benzínová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná, lehká;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rozpouštědlovém extrakčním procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C (95 °F až 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Benzínová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná, těžká;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rozpouštědlovém extrakčním procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafináty (ropné), z protiproudé extrakce ethylenglykol-voda v katalytickém reformování;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná extrakčním procesem UDEX z proudu z katalytického reformování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafináty (ropné), oddělené v jednotce Lurgi v katalytickém reformování;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z Lurgiho separační jednotky. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8 s různými malými množstvími aromatických uhlovodíků.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Benzínová frakce (ropná), široká alkylátová frakce, obsahující butan;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a některých butanů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 200 °C (95 °F až 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destiláty (ropné), z pyrolýzy benzínu, hydrogenované rozpouštědlově rafinované lehké;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafináty z rozpouštědlových extrakčních procesů hydrogenovaného lehkého destilátu z pyrolýzy benzínu.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Benzínová frakce (ropná), C4-12 butan-alkylát, bohatý na isooktan;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná alkylací butanů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12, bohatých na isooktan a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C (95 °F až 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Uhlovodíky, hydrogenované destiláty lehkého benzínu, rozpouštědlově rafinované;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace hydrogenovaného benzínu následované rozpouštědlovou extrakcí a destilací. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 94 °C až 99 °C (201 °F až 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Benzínová frakce (ropná), isomerace, C6-frakce;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzínu, který byl katalyticky isomerován. Je složena převážně z isomerů hexanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 66 °C (140 °F až 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Uhlovodíky, C6-7, krakování těžkého benzínu, rozpouštědlově rafinované;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná sorpcí benzenu z katalyticky plně hydrogenované, na benzen bohaté uhlovodíkové frakce, která byla získána destilačně z předhydrogenovaného krakovaného benzínu. Je složena převážně z parafinických a naftenických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 100 °C (158 °F až 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované destiláty lehkého benzínu, rozpouštědlově rafinované;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenovaného benzínu s následnou rozpouštědlovou extrakcí. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 70 °C (149 °F až 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Benzínová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (148 °F až 446 °F). Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Benzínová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F). Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Uhlovodíky, C3-11, destiláty katalytického kraku;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně do 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky krakovaný lehký destilát;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destiláty (ropné), z pyrolýzy benzínu, hydrogenované lehké aromatické;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním lehkého destilátu z pyrolyzovaného benzínu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Benzínová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná, slazená;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením destilátu z katalytického kraku za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 200 °C (140 °F až 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Benzínová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná, slazená;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením benzínu z katalytického kraku za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C (95 °F až 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací frakce z katalytického krakování, podrobená alkalickému praní. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C (266 °F až 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Uhlovodíky, C8-12, destiláty katalytického kraku;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 140 °C až 210 °C (284 °F až 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované, slazené;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehké katalyticky reformovaná;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C (95 °F až 374 °F). Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento podíl může obsahovat 10 % obj. a více benzenu.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Benzínová frakce (ropná), těžká katalyticky reformovaná;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destiláty (ropné), depentanizér katalytického reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 49 °C až 63 °C (– 57 °F až 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Uhlovodíky, C2-6, C6-8 katalytické reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Zbytky (ropné), C6-8 katalytické reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitý zbytek z katalytického reformování nástřiku C6-8. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Benzínová frakce (ropná), lehká frakce katalyticky reformovaná, bez aromátů;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 120 °C (95 °F až 248 °F). Obsahuje relativně velký podíl uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, aromatické složky byly odstraněny.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z katalytického reformování primárního benzínu;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformováním primárního benzínu s následnou frakcionací veškerého produktu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Ropné produkty, reformáty z procesu hydrorafinace-katalytické reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná v procesu hydrorafinace-powerforming, s teplotou varu v rozmezí přibližně 27 °C až 210 °C (80 °F až 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Benzínová frakce (ropná), široký reformovaný řez;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C (95 °F až 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky reformovaná;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 220 °C (90 °F až 430 °F). Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento proud může obsahovat 10 % obj. a více benzenu.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destiláty (ropné), katalyticky reformovaný hydrogenovaný lehký podíl, frakce aromátů C8-12;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs alkylbenzenů získaná z katalytického reformování ropného benzínu. Je složena převážně z alkylbenzenů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 180 °C (320 °F až 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatické uhlovodíky, C8, z katalytického reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatické uhlovodíky, C7-12, bohaté na C8;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 (především C8) a může obsahovat nearomatické uhlovodíky, obojí s teplotou varu v rozmezí přibližně 130 °C až 200 °C (266 °F až 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzín, C5-11, vysokooktanový stabilizovaný reformovaný;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá vysokooktanová kombinace uhlovodíků získaná katalytickou dehydrogenací převážně naftenického benzínu. Je složena převážně z aromátů a nearomátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 45 °C až 185 °C (113 °F až 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Uhlovodíky, C7-12, bohaté na aromáty C> 9, těžká frakce z reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 210 °C (248 °F až 380 °F) a obsahuje aromatické uhlovodíky C9 a vyšší.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Uhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11, má teplotou varu v rozmezí přibližně 35 °C až 125 °C (94 °F až 257 °F), z benzenu a toluenu.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Benzínová frakce (ropná), lehký podíl tepelně krakovaný;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 10 °C až 130 °C (14 °F až 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Benzínová frakce (ropná), těžký podíl tepelně krakovaný;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 220 °C (148 °F až 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destiláty (ropné), těžké aromatické;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce s vyšší teplotou varu je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5-7 a některých alifatických nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destiláty (ropné), lehké aromatické;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato nízkovroucí frakce je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5-7 a některých nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destiláty (ropné), rafinát benzínu z pyrolyzátu, řez benzínů;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z pyrolýzní frakcionace benzínu a rafinátu při 816 °C (1 500 °F). Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C9 a má teplotu varu přibližně 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatické uhlovodíky, C6-8, pyrolyzát benzínu a rafinátu;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná pyrolýzní frakcionací benzínu a rafinátu při 816 °C (1 500 °F). Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8, včetně benzenu.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzín a plynový olej;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace tepelně krakovaného benzínu a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 60 °C (91 °F až 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná benzínová frakce a plynový olej, s obsahem C5-dimeru;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakovaného benzínu a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a některých dimerních olefinů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 184 °C (91 °F až 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzín a plynový olej, extrakční;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakovaného benzínu a/nebo plynového oleje. Je složena z parafinických a olefinických uhlovodíků, převážně isoamylenů, jako je 2-methyl-1-en a 2-methyl-2-en, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 31 °C až 40 °C (88 °F až 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované, debutanizované aromatické;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků, především benzenu.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Benzínová frakce (ropná), lehká tepelně krakovaná, slazená;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného destilátu z vysokotepelného krakování frakcí těžkých olejů za účelem přeměny merkaptanů. Je složena převážně z aromátů, olefinů a nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 100 °C (68 °F až 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C13 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (149 °F až 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená lehká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destiláty (ropné), hydrogenované, střední, středněvroucí;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze středního destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 127 °C až 188 °C (262 °F až 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů lehkého destilátu z hydrogenace. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 3 °C až 194 °C (37 °F až 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destiláty (ropné), hydrogenovaný benzín, hlavové destiláty z deisohexanizéru;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace těžkého benzínu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 49 °C až 68 °C (– 57 °F až 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C (275 °F až 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, tepelně krakovaná, lehká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu z tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 195 °C (73 °F až 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cykloalkánů;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné frakce. Je složena převážně z alkánů a cykloalkánů a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolyzovaná, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Benzínová frakce (ropná), široká hydrogenačně odsířená frakce;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 250 °C (86 °F až 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolýzní;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce z pyrolýzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C (95 °F až 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Uhlovodíky, C4-12, z krakování benzínu, hydrogenované;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z pyrolýzy benzínu a následnou katalytickou selektivní hydrogenací pryskyřičných formerů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 230 °C (86 °F až 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventní nafta (ropná), lehká naftenická, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z cykloparafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 73 °C až 85 °C (163 °F až 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Benzínová frakce (ropná), lehká pyrolýzní, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením a následnou hydrogenací pyrolýzních produktů při výrobě ethylenu. Je složena převážně z nasycených a nenasycených parafínů, cyklických parafínů a cyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 50 °C až 200 °C (122 °F až 392 °F). Podíl benzenových uhlovodíků je proměnlivý a může dosáhnout až 30 % hmotnostních a tento proud může obsahovat také malé množství síry a zoxidovaných sloučenin.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Uhlovodíky, C6-11, hydrogenované, dearomatizované;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Uhlovodíky, C9-12, hydrogenované, dearomatizované;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddardovo rozpouštědlo;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Bezbarvé rafinované ropné destiláty bez žluklého nebo nežádoucího zápachu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 148,8 °C až 204,4 °C (300 °F až 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Kondenzáty zemního plynu (ropné);

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu zpětnou kondenzací v povrchovém separátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C20. Za atmosférické teploty a tlaku je to kapalina.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Zemní plyn (ropný), surová kapalná směs;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu v plynové recyklační jednotce procesy, jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Benzínová frakce (ropná), mírně hydrokrakovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce – nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 180 °C (– 4 °F až 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Benzínová frakce (ropná), hluboce hydrokrakovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (148 °F až 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Benzínová frakce (ropná), slazená;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného benzínového řezu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 10 °C až 230 °C (– 14 °F až 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Benzínová frakce (ropná), kyselinou rafinovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Benzínová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, těžká;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (149 °F až 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Benzínová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, lehká;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky odparafínovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického odparafínování ropné frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C (95 °F až 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolýzní lehká;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F). Tento proud obsahuje pravděpodobně 10 % obj. nebo více benzenu.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací aromatických proudů. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C (275 °F až 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatické uhlovodíky, C6-10, kyselinou rafinované, neutralizované;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destiláty (ropné), C3-5, bohaté na 2-methyl-2-en;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace uhlovodíků obvykle v rozmezí C3 až C5, převážně isopentanu a 3-metyl-1-enu. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně 2-metyl-2-enu.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destiláty (ropné), polymerizované destiláty z pyrolýzy frakce C5-12;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací pyrolyzovaného polymerizovaného ropného destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C5-12;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs organických sloučenin získaná destilací produktů z pyrolýzy. Je složena z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destiláty (ropné), frakce C5-10, pyrolýzní směs s lehkou pyrolýzní benzínovou frakcí C5;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extrakty (ropné), extrakcí studenou kyselinou, C4-6;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs organických sloučenin získaná extrakcí nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků, obvykle v rozmezí uhlíkových atomů C3 až C6, převážné pentanů a amylenů, studenou kyselinou. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z depentanizéru;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z katalyticky krakovaného plynného proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Zbytky (ropné), spodní frakce z butanového splitteru;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitý zbytek z destilace butanového proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Zbytkové oleje (ropné), deisobutaniserová věží;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitý zbytek z atmosférické destilace butan-butylenového proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Benzínová frakce (ropná), široký řez z koksovací jednotky;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z fluidní koksovací jednotky. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C15 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 43 °C až 250 °C (110 °F až 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolýzní střední aromatická;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z pyrolýzy. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 220 °C (266 °F až 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Benzínová frakce (ropná), široký řez primární rafinovaná hlinkou;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z rafinace nefrakcinovaného primárního benzínu přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 220 °C (– 4 °F až 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Benzínová frakce (ropná), lehká primární rafinovaná hlinkou;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z rafinace lehkého primárního benzínu přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 93 °C až 180 °C (200 °F až 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehká pyrolýzní aromatická;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z pyrolýzy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C7 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 110 °C až 165 °C (230 °F až 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Benzínová frakce (ropná), lehká pyrolýzní debenzenovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z pyrolýzy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 218 °C (176 °F až 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Benzínová frakce (ropná), obsahující aromáty;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolýzní, spodní frakce z debutanizéru;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z frakcionace spodní frakce z depropanizéru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehká, slazená;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného destilátu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 100 °C (– 4 °F až 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Kondenzáty zemního plynu;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků oddělená a/nebo kondenzovaná ze zemního plynu v průběhu transportu a nashromážděná v hlavě vrtu a/nebo ve výrobě v prohlubních nebo pračkách plynu při shromažďování, přepravě, v plynovodu a distribučním potrubí atd. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destiláty (ropné), benzín ze striperu procesu Unifining;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná stripováním produktů ze zpracování benzínu procesem Unifining. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky reformovaná lehká, frakce bez aromátů;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků zbývající po odstranění aromatických sloučenin z katalyticky reformovaného lehkého benzínu selektivní absorpcí. Je složena především z parafinických a cyklických sloučenin s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 66 °C až 121 °C (151 °F až 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzín;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků složená převážně z parafinů, cykloparafinů, aromatických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C3, s teplotou varu v rozmezí 30 °C až 260 °C (86 °F až 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatické uhlovodíky, C7-8, produkty dealkylace, destilační zbytky;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Uhlovodíky, C4-6, lehké podíly z depentanizéru hydrogenace aromátů;

nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z kolony depentanizéru před hydrogenací aromátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6, převážně pentanů a pentenů, a má teplotu varu v rozmezí 25 °C až 40 °C (77 °F až 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destiláty (ropné), pyrolýzní benzín z tepelného reaktoru, bohatý na C5;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací pyrolýzního benzínu z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extrakty (ropné), rozpouštědlové, z katalyticky reformovaného benzínu;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky reformované ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 100 °C až 200 °C (212 °F až 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Benzín (ropný), hydrogenačně odsířený, lehký, dearomatizovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenačně odsířených a dearomatizovaných lehkých ropných frakcí. Je složena převážně z parafinů a cykloparafinů C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 100 °C (194 °F až 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Benzín (ropný), lehký, bohatý na C5, slazený;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného benzínu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 10 °C až 35 °C (14 °F až 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Uhlovodíky, C8-11, krakování benzínu, toluenová frakce;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z předhydrogenovaného krakovaného benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 205 °C (266 °F až 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Uhlovodíky, C4-11, krakování benzínu, bez aromátů;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z předhydrogenovaného krakovaného benzínu po destilační separaci uhlovodíkových frakcí s obsahem benzenu a toluenu a výševroucí frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 205 °C (86 °F až 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Benzín (ropný), lehký z tepelného reaktoru, pyrolýzní;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací pyrolýzního benzínu po regeneraci z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 80 °C (32 °F až 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destiláty (ropné), bohaté na C6;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné suroviny. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 až C7, je bohatá na C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 70 °C (140 °F až 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzín, pyrolyzní, hydrogenovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Destilační frakce z hydrogenace pyrolýzního benzínu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 20 °C až 200 °C (68 °F až 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C8-12, polymerované, destilační lehké;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z polymerované frakce C8 až C12 z pyrolýzních ropných destilátů. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extrakty (ropné); rozpouštědlové z těžkého benzínu, dorafinované hlinkou;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinací rozpouštědlového ropného extraktu z těžkého benzínu bělicí hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 180 °C (175 °F až 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Benzín (ropný), lehký pyrolýzní, debenzenovaný, tepelně zpracovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací debenzenovaného lehkého pyrolýzního benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 95 °C až 200 °C (203 °F až 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Benzín (ropný), lehký pyrolýzní, tepelně zpracovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací lehkého pyrolýzního ropného benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 80 °C (95 °F až 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destiláty (ropné), C7-9, bohaté na C8, hydrogenačně odsířené a dearomatizované;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací lehké ropné frakce, hydrogenačně odsířené a dearomatizované. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C7 až C9, převážně parafinů a cykloparafinů C8, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 130 °C (248 °F až 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Uhlovodíky, C6-8, hydrogenované, sorpčně dearomatizované, rafinace toluenu;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při sorpci toluenu z uhlovodíkové frakce z krakovaného benzínu katalyticky hydrogenovaného. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 135 °C (176 °F až 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Benzín (ropný), hydrogenačně odsířený, široká frakce z koksování;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací z hydrogenačně odsířeného destilátu z koksovací jednotky. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 196 °C (73 °F až 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Benzín (ropný), slazený lehký;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při slazení ropného benzínu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 130 °C (68 °F až 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Uhlovodíky, C3-6, bohaté na C5, pyrolýzní benzín;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací pyrolýzního benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Uhlovodíky, bohaté na C5, obsahem dicyklopentadienu

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzního procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a dicyklopentadienu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 170 °C (86 °F až 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Zbytky (ropné), pyrolýzní lehké, aromatické;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy nebo obdobných procesů, po odstranění velmi lehkých produktů, čímž se získá zbytek obsahující uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů nejméně C5. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu přibližně nad 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Uhlovodíky, bohaté na C≥5, C5-6;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Uhlovodíky, bohaté na C5;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatické uhlovodíky, C8-10;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

▼C1