9.: EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.1  Toxicita pro vodní prostředí

 

9.1.1  Zkoušky subakutní toxicity na bezobratlých (upřednostňuje se rod Daphnia)

Žadatel o registraci může místo zkoušek subakutní toxicity zvážit zkoušky chronické toxicity.

9.1.1  Studii není nutné provést, pokud

— existují polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro vodní prostředí není pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami nebo

— je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na bezobratlých nebo

— jsou k dispozici příslušné informace pro environmentální klasifikaci a označení.

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rodu Daphnia (příloha IX, bod 9.1.5) se zváží, je-li látka ve vodě málo rozpustná.

9.1.2  Studie inhibice růstu vodních rostlin (upřednostňují se řasy)

9.1.2  Studii není nutné provést, existují-li polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro vodní prostředí není pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není-li pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami.

9.2  Rozklad

 

9.2.1  Biotický

 

9.2.1.1  Snadná biologická rozložitelnost

9.2.1.1  Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku.

Poskytnou se veškeré další důležité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace.