BREXIT: Hot topic
Worried about Brexit fallout on chemicals regulation?
Find what experts have to say on this topic. Learn how to prepare for all potential Brexit outcomes.

2.: ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.
2.1 / Klasifikace látky nebo směsi
2.2 / Prvky označení
2.3 / Další nebezpečnost