Článek 78: Pravomoci správní rady

Správní rada jmenuje výkonného ředitele podle článku 84 a účetního v souladu s článkem 43 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002.
Přijímá
a) do 30. dubna každého roku obecnou zprávu agentury za předchozí rok;
b) do 31. října každého roku pracovní plán agentury pro příští rok;
c) konečný rozpočet agentury podle článku 96 před zahájením rozpočtového roku a případně jej upravuje podle příspěvku Společenství a jiných příjmů agentury;
d) víceletý pracovní plán, který je pravidelně revidován.
Přijme vnitřní pravidla a postupy agentury. Tato pravidla se zveřejní.
Vykonává své povinnosti s ohledem na rozpočet agentury podle článků 96, 97 a 103.
Vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem.
Přijme svůj jednací řád.
Jmenuje předsedu, členy a náhradníky odvolacího senátu podle článku 89.
Jmenuje členy výborů agentury uvedených v článku 85.
Každoročně předkládá veškeré informace týkající se výsledku hodnotících řízení v souladu s čl. 96 odst. 6.