3.: Dokumentace pro návrh na omezení

Návrh

Návrh obsahuje identifikaci látky a navrhovaná omezení výroby, uvádění na trh nebo použití a souhrn odůvodnění.

Informace o nebezpečnosti a rizicích

Rizika, která mají být omezeními kontrolována, se popíší na základě posouzení nebezpečnosti a rizik podle příslušných částí přílohy I a zaznamenají se ve formátu uvedeném v části B uvedené přílohy pro zprávu o chemické bezpečnosti.
Předloží se důkazy, že provedená opatření k řízení rizik (včetně těch, která jsou stanovená v žádostech o registraci podle článků 10 až 14) nejsou dostatečná.

Informace o alternativních látkách

Předloží se dostupné informace o alternativních látkách a technikách, včetně
informací o rizicích pro lidské zdraví a životní prostředí spojených s výrobou nebo používáním těchto alternativních látek,
dostupnosti, včetně časového rozmezí,
technické a ekonomické uskutečnitelnosti.

Odůvodnění omezení na úrovni Společenství

Odůvodní se, že
je třeba opatření na úrovni celého Společenství,

 omezení je nejvhodnějším opatřením na úrovni Společenství, což se posoudí prostřednictvím těchto kritérií:

 

i) účinnost: omezení musí být zaměřeno na účinky nebo expozice způsobující zjištěná rizika, musí být s to snížit tato rizika na přijatelnou úroveň, a to v přiměřené době a přiměřeně k riziku;

ii) použitelnost v praxi: omezení musí být proveditelné, prosazovatelné a zvládnutelné;

iii) sledovatelnost: musí být možné sledovat výsledek provádění navrhovaného omezení.

Socioekonomické posouzení

Socioekonomické dopady navrhovaného omezení lze analyzovat na základě přílohy XVI. K tomuto účelu lze srovnávat čistý přínos navrhovaného omezení pro lidské zdraví a životní prostředí s čistými náklady výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů, spotřebitelů a společnosti jako takové.

Informace o konzultacích s partnery

Do dokumentace se zahrnou informace o všech konzultacích s partnery a o způsobu, jakým byly jejich názory zohledněny.