3.: INFORMACE O VÝROBĚ A POUŽITÍCH LÁTEK

3.1 Celková výroba, množství používané pro výrobu předmětu, který podléhá registraci, nebo dovoz v tunách na žadatele o registraci za rok v:

kalendářním roce registrace (odhadované množství)

3.2 U výrobce látky nebo předmětů: stručný popis technologického postupu používaného při výrobě látky nebo předmětů.

Nevyžadují se přesné podrobné údaje o postupu, zejména ty, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.

3.3 Uvedení množství použitého pro vlastní použití
3.4 Forma (látka, ►M3  směs ◄ nebo předmět) nebo skupenství, v němž se látka dodává následným uživatelům. Koncentrace nebo koncentrační rozmezí látky obsažené v ►M3  směsích ◄ dodávaných následným uživatelům a množství látky obsažené v předmětech dodávaných následným uživatelům.
3.5 Stručný obecný popis určených použití
3.6 Informace o množství a složení odpadu vznikajícího při výrobě látky, při použití v předmětech a v určených použitích
3.7 Nedoporučované způsoby použití ►M7  (viz oddíl 1 bezpečnostního listu) ◄

Případně se uvede použití, která žadatel o registraci nedoporučuje a proč (tj. nezávazná doporučení dodavatele). Tento seznam nemusí být taxativní.